Przetargi.pl
Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie

Gmina Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 48756106292 , fax. 75 744 28 57
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamienna Góra
  al. Wojska Polskiego 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 48756106292, fax. 75 744 28 57
  REGON: 23082132200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakamiennagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: I) Remont kotłowni, w tym: a) roboty demontażowe: W zakresie prac demontażowych istniejącej kotłowni gazowo/olejowej należy wykonać: • demontaż istniejących kotłów i automatyki • demontaż filtroodmulnika • demontaż części istniejących przewodów instalacji gazowej i grzewczej w pomieszczeniu kotłowni • demontaż zaworu MAG 3 DN50 • demontaż jednego przewodu spalinowego i demontaż części drugiego przewodu spalinowego, • demontaż wywiewnego przewodu wentylacyjnego typu Z, • demontaż zbiorników olejowych wraz z armaturą, • wyburzenie części ściany pod planowane drzwi. b) wymianę jednego kotła na gaz i jednego kotła na olej na dwa niskotemperaturowe kotły gazowe kondensacyjne o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej 244 kW przy parametrach pracy instalacji 80/60o C (kaskada dwóch wodnych kotłów grzewczych), c) wymianę przewodów spalinowych, d) wykonanie nowych przewodów doprowadzających powietrze do spalania do kotłów na gaz, e) wymianę części i rozbudowę instalacji gazowej w pomieszczeniu istniejącej kotłowni, f) likwidację zbiorników olejowych, zgodnie z dokumentacją projektowa sporządzoną przez : DRAB INSTALACJE Magdalena Osiewacz-Drab ul. Orkana 12/1, 58-307 Wałbrzych opracowanie: Remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie II) Wykucie otworu drzwiowego i wstawienie drzwi wewnętrznych łączących istniejące pomieszczenie zbiorników na olej z korytarzem w budynku szkoły (odrębne opracowanie i odrębne pozwolenie na budowę) zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez : DRAB INSTALACJE Magdalena Osiewacz-Drab ul. Orkana 12/1, 58-307 Wałbrzych opracowanie: Przebudowa przyziemia w budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie – wykucie otworu drzwiowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000,00 zł - trzy tysiące złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolności Wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą jak 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną