Przetargi.pl
Remont korpusu drogi gminnej Łososina Dolna - Jarostowa - Instytut Nr 292503 K w miejscowości Bilsko w km 0+415 - 0+445,

Gmina Łososina Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna 300
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4448002 , fax. 018 4448002
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łososina Dolna
  Łososina Dolna 300 300
  33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 4448002, fax. 018 4448002
  REGON: 49189244600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont korpusu drogi gminnej Łososina Dolna - Jarostowa - Instytut Nr 292503 K w miejscowości Bilsko w km 0+415 - 0+445,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane związane z wykonaniem remontu korpusu drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Łososina Dolna , w tym: roboty rozbiórkowe uszkodzonych elementów korpusu drogi , - roboty ziemne wykonywane koparkami, - umocnienie korpusu drogi poprzez kosze gabionowe, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie nawierzchni bitumicznej. - ponowne zamontowanie zdemontowanych barier ochronnych , Szczegółowy zakres robót dla w/w drogi zawarty jest w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 442331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lososina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach