Przetargi.pl
Remont konserwatorski przy elementach poszycia dachowego, cebulic, krzyży oraz polichromii powierzchni zewnętrznych zabytkowej cerkwi greckokatolickiej p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem.

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów" ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 35 35 618 , fax. 0-18 35 35 601
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
  ul. Wróblewskiego
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 0-18 35 35 618, fax. 0-18 35 35 601
  REGON: 12058801000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.gorlice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont konserwatorski przy elementach poszycia dachowego, cebulic, krzyży oraz polichromii powierzchni zewnętrznych zabytkowej cerkwi greckokatolickiej p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont konserwatorski przy elementach poszycia dachowego, cebulic, krzyży oraz polichromii powierzchni zewnętrznych zabytkowej cerkwi greckokatolickiej p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem”. 1) W ramach zadania Wykonawca wykona roboty budowlano-konserwatorskie dotyczące między innymi: 1.1) Roboty przygotowawcze – zabezpieczenie placu budowy. 1.2) Remont dachu (oczyszczenie mechaniczne i chemicznie, wymianę uszkodzonych elementów poszycia dachu (gonty), zabezpieczenie elementów drewnianych antygrzybicznie i przeciwpożarowo 1.3) Konserwacja elementów metalowych: cebulic i krzyży wieńczących. 1.4) konserwacja malowanych powierzchni zewnętrznych na elementach wieży, wieżyczek, gzymsach i obramieniach okiennych 1.5) Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 1.6) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu robót. 1.7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w oparciu o rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót i technologii wykonania robót zawarte w dokumentacji projektowej pn.: 2.1. Projekt budowlany - załącznik nr 1 do SIWZ 2.2. Program prac konserwatorskich przy elementach poszycia dachowego, krzyży oraz polichromii powierzchni zewnętrznych na szalunku izbicy, latarniach wież, gzymsach oraz obramieniach okien w cerkwi greckokatolickiej p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem pow. Gorlice – załącznik nr 1a do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) OFERTA - na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ /opis sposobu sporządzania oferty określa dział 15 niniejszej SIWZ/ 2) Oświadczenia Wykonawcy (załączniki nr 2 i 2a do SIWZ) o: a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, c) korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, d) korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. jeżeli dotyczy: 3) Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ , (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu. 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, (W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach