Przetargi.pl
Remont konserwatorski budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej – I etap obejmujący remont elewacji frontowej, remont elewacji przejścia pod budynkiem, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont konserwatorski budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej – I etap obejmujący remont elewacji frontowej, remont elewacji przejścia pod budynkiem, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu remontu konserwatorskiego zabytkowego budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej, obejmującego remont elewacji frontowej, remont elewacji przejścia pod budynkiem, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej. Budynek o charakterze mieszkalno -biurowo-usługowym. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr A/479/87. 1. Przedmiotowy budynek położony w centrum miasta Bielska-Białej na styku ulic Norberta Barlickiego i Księdza Stanisława Stojałowskiego w pierzei ulic. Obiekt z przełomu XIX i XX wieku, stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego. Położony jest na działce nr 21/5, 23/1, 23/2, obręb 0082 Dolne Przedmieście, jednostka ewidencyjna Bielsko-Biała. Budynek wpisany jest do Rejestru Zabytków, podlega więc szczególnej ochronie konserwatorskiej. Budynek 5-kondygnacyjny, mieszkalny z usytuowanymi na parterze lokalami usługowymi, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej, kryty dachem dwuspadowym z więźbą fachową drewnianą. Poszycie dachu z blachy na rąbek stojący. Kominy i przewody wentylacyjne ceglane. Obróbki blacharskie i rynny z blachy ocynk. Wyposażony w instalacje wod-kan, gazową, elektryczną, oświetleniową. Elewacje tynkowe, z detalem architektonicznym w postaci boni parteru i piętra, gzymsów międzykondygnacyjnych i gzymsu wieńczącego oraz opasek okiennych profilowanych z podokiennikami i nadokiennikami na podporach. W części narożnej nad oknami ostatniej kondygnacji występują wyrobione w tynku ozdobne girlandy o motywie roślinnym charakterystycznym dla epoki secesji. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa zróżnicowana w zależności od pomieszczenia i krosnowa w partii strychowej. Stolarka drzwiowa wejściowa drewniana ozdobna płycinowa. Klatka schodowa dwubiegowa z duszą, biegi schodowe kamienne, balustrady stalowe ozdobne o oszczędnym detalu z epoki z drewnianymi pochwytami. Ściany tynkowane za wyjątkiem wiatrołapu, którego ściany do ¾ wysokości pokryte są okładziną Budynek o powierzchni 1.845,77 m2, kubatura budynku wynosi 13.735,00 m3. 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 4 miesięcy od dnia przekazania placu robót. Termin przekazania placu robót – do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) skucie uszkodzonych i ponowne nałożenie nowych tynków, b) naprawa gzymsów i sztukaterii, c) mycie i odtłuszczanie całej elewacji, d) malowanie całości elewacji farbami polikrzemianowymi, e) wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów z blachy tytan-cynk, f) skucie i ponowne wykonanie wszystkich tynków na klatce schodowej, g) czyszczenie, klejenie lub odtworzenie schodów w wiatrołapie, h) czyszczenie i impregnacja kamiennych okładzin w wiatrołapie, i) czyszczenie i uzupełnienie ubytków kamiennych biegów schodowych, j) renowacja stalowych balustrad z drewnianymi pochwytami, k) czyszczenie i uzupełnienie posadzek ceramicznych, l) renowacja i konserwacja stolarki okiennej wraz z kratami okiennymi, m) renowacja , konserwacja i częściowa wymiana na zasadzie odtworzenia stolarki drzwiowej, n) malowanie ścian i sufitów klatki schodowej, o) inne prace konieczne do realizacji zamówienia, niezbędne do wykonania z punktu widzenia obowiązujących przepisów i wymogów prawa, p) zagospodarowanie odpadów. 2) przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 15 do Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowo-budowlanej, stanowiącej łącznie załącznik nr 2 do Specyfikacji, obejmującej: a) Projekt budowlany remontu elewacji kamienicy przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej, b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót c) Inwentaryzację budynki przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej , d) Pozwolenie na budowę – decyzja Prezydenta Miasta Bielska-Białej nr 330/2017 z dnia 14.04.2017r., e) Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BB/148/2019 z dnia 28.02.2019r f) przedmiary robót, w części obejmującej przedmiot zamówienia. 6. Dokumentacja Projektowo-Budowlana w wersji papierowej udostępniona jest do wglądu w Administracji Domów Mieszkalnych, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 5, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w siedzibie Zamawiającego, Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26, pokój nr 3a, w godzinach od 8:00 do 14:00. 7. Wykonawca winien wycenić wszystkie pozycje ujęte w otrzymanym przedmiarze robót. Pominięcie pozycji będzie podstawą do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią Specyfikacji. 10. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. 11. Zamawiający zastrzega, że zakres prac objętych przedmiotowym zamówieniem może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych lub odmiennych oraz dodatkowych, ale nie więcej niż w granicach ±15% wartości zamówienia brutto, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w pkt 12 oraz w § 11 ust. 5 „Wzoru umowy” – załącznika nr 10 do siwz. 12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części prac objętych zamówieniem, jeżeli zajdzie taka potrzeba. W przypadku rezygnacji z danego zakresu prac cena ofertowa zostanie pomniejszona o koszt tego zakresu, bez prawa domagania się przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie 6.600,00 zł (sł: sześć tysięcy sześćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489 z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ/20/2019/ADM – Remont budynku przy ul. Norberta Barlickiego 1 w Bielsku-Białej – etap I”. w takim terminie, aby było do dyspozycji Zamawiającego na rachunku bankowym w terminie otwarcia ofert, tj. w dniu 18.03.2019r. o godz. 13:00. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). Oryginał dokumentu wadialnego należy dołączyć do oferty. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 1a i 2 ustawy z zastrzeżeniem ust. 4a, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: 1) po zawarciu umowy oraz wniesieniu należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci przelewem na rachunek z którego zostało wpłacone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew. 11. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadialny zostanie zwrócony na adres siedziby Wykonawcy. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oprócz dokumentów wymienionych w pkt III. 3) - III. 6) Wykonawca składa: 1) wypełniony formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony wg reguł określonych w Rozdziale VII, 3) wykaz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli już na etapie składania oferty przewiduje powierzenie części podwykonawcom, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Specyfikacji, 4) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do Specyfikacji, 5) oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna) ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem wymogu odpowiedzialności solidarnej. W takich wypadkach każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1. 4. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (pkt II oświadczenia). 5. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku złożenia w postępowaniu ofert przez co najmniej dwóch Wykonawców – Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy (wykaz ofert złożonych w postępowaniu), przekaże Zamawiającemu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, mogą oni, wraz ze złożeniem oświadczeń o przynależności do tej grupy, przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Samodzielne podmioty gospodarcze, działając w formie spółki cywilnej, składający ofertę łączną (wspólną). W takim przypadku każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach