Przetargi.pl
Remont kompleksowy hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków we wsi Leitnie, gm. Dębowa Kłoda

Urząd Gminy Dębowa Kłoda ogłasza przetarg

 • Adres: 21-211 Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3557008 , fax. 083 3557044
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Dębowa Kłoda
  Dębowa Kłoda 116A 116A
  21-211 Dębowa Kłoda, woj. lubelskie
  tel. 083 3557008, fax. 083 3557044
  REGON: 00053248700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont kompleksowy hydrobotanicznej oczyszczalni ścieków we wsi Leitnie, gm. Dębowa Kłoda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A Oczyszczanie kompleksowe odmulenie elementów: poletek osadowych-pow.0,16 ha;filtrów wegetacyjnych 0,08 ha,wylewiska trzcinowego 0,40 ha i rowu odpływowego z wywiezieniem części osadów na składowisko w Lubiczynie gm.Dębowa Kłoda B Wymiana złóż filtracyjnych piaskowo-żwirowych ok 100 m3 wymiana rur drenażowych 110 i 160 mm dł. do 150 m naprawa grobli uszczelnianie dna i skarp folią hydroizolacyjną o pow. ok 500 m2 C Wymiana zastawek z zamknięciami mechanicznymi Z2-4 kpl i Z3-1kpl ze stali nierdzewnej, remont koryta zlewnego z przykryciem D Sadzenie trzciny wierzby krzewów min. 4 tys. szt. darniowanie i naprawa skarp, grobli o pow. 5 tys. m2 E Remont nawierzchni drogi dojazdowej i placu manewrowego o pow. ok. 750 m2 z kostki brukowej 8cm z krawężnikami bet. dł. 400 m remont brodzika dezynfekcyjnego na wjeździe F Podłączenie wodociągowe z PE 32mm dł.20m ze studnią wodomierzową i przykanalikiem PVC-L=10 m G Ustawienie konteneru socjalnego z WC stal. 6x2,4m (np.PW8/B-U2) z przełączeniem energetycznym H Zestaw monitoringu zewnętrznego system CCTV, 4 kamery kompaktowe z rejestratorem cyfrowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452521009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugdebowakloda.bip.lubelskie.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach