Przetargi.pl
Remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z remontem dachu

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, Plac Słowiański
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556 460 400
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 556 460 400
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z remontem dachu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z remontem dachu części szkolnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie osobne Części. Część nr 1 - Remont klatki schodowej nr 1 oraz dachu części szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Część nr 2 - Remont klatki schodowej nr 2 wraz z korytarzem na parterze oraz pierwszym piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU Plac Gabriela Narutowicza 14 82-200 Malbork. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i załącznikach do niego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. 3) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ). 4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16) – 20) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) – 2) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności – jeśli dotyczy. 5) Kosztorys szczegółowy zawierający pozycje z wyszczególnieniem wszystkich czynników kalkulacyjnych, robocizny (R), materiałów (M) i sprzętu (S) przyjęte w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacji własnych, ceną jednostkową danej pozycji kosztorysowej, tabelarycznym zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, 6) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 7) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). UWAGA: powyższe oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia przekazania tj. dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia pod nr ZZP.272.10.2020.MS) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach