Przetargi.pl
„Remont kanału deszczowego DN300 w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej, na odcinku od studni C39 do studni C41, długość 61m.”

Gmina Skarżysko-Kamienna ogłasza przetarg

 • Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, Sikorskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2520100 , fax. 041 2520200
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarżysko-Kamienna
  Sikorskiego 18
  26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2520100, fax. 041 2520200
  REGON: 29100987000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont kanału deszczowego DN300 w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej, na odcinku od studni C39 do studni C41, długość 61m.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont kanału deszczowego przy ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od studni C39 do studni C41 z rur PE o średnicy Ø 315 mm i długości 61m, studnia z kręgów betonowych DN 1200mm – szt. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach