Przetargi.pl
Remont jezdni ul. Powstańców Wlkp. w Stęszewie z materiału Wykonawcy

Gmina Stęszew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 8197141
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stęszew
  ul. Poznańska 11 11
  62-060 Stęszew, woj. wielkopolskie
  tel. 8197141
  REGON: 63125852000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.steszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont jezdni ul. Powstańców Wlkp. w Stęszewie z materiału Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont jezdni ul. Powstańców Wlkp. w Stęszewie z materiału Wykonawcy. 2. Lokalizacja: Miejscowość: Stęszew, Gmina Stęszew, powiat Poznański, województwo Wielkopolskie. 3. Zakres prac obejmuje roboty budowlano montażowe polegające na 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,35 2) Frezowanie nawierzchni asfaltowych, na głębokość 5 cm 100 m2 1,6 3) Frezowanie nawierzchni asfaltowych, na głębokość 1 cm 100 m2 22,36 4) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych m2 2 396,0 5) Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 2 396,0 6) Wyrównanie ist. podb. mieszanką mineralno-asfaltową t 180,0 7) Nawierzchnia z bet. asfalt. AC 11 S dla ruchu KR2 o gr. 4 cm m2 2 396,0 8) Przestawienie krawężników betonowych 15x30 cm m 20,0 9) Ławy betonowe pod ściek m3 2,4 10) Przełożenie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej m 200,0 11) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm m 20 12) Przełożenie chodników z kostki o wysokości 8 cm m2 104 13) Regulacja pionowa - włazów kanałowych szt. 19 14) Regulacja pionowa - kratek ściekowych ulicznych szt. 12 15) Regulacja pionowa - zaworów wodociągowych i gazowych szt. 2 Pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót oraz uporządkowanie terenu po zakończonych pracach. Ponadto zakres prac obejmuje: 1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego - 3 egzemplarze, na który składa się: a) Dokumentacja powykonawcza: b) Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą - mapy kpl. 5,000 c) Atesty na materiały i prefabrykaty, 2) Protokóły odbioru robót. 3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa będąca załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.steszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach