Przetargi.pl
Remont jezdni dróg na terenie gminy Lubicz ul. Osiedlowej w Rogówku, ul. Rogówskiej i ul.Polnej w Młyńcu Pierwszym.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 36A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 6782709 , fax. 0-56 6782709
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  ul. Toruńska 36A 36A
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 6782709, fax. 0-56 6782709
  REGON: 87172575700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont jezdni dróg na terenie gminy Lubicz ul. Osiedlowej w Rogówku, ul. Rogówskiej i ul.Polnej w Młyńcu Pierwszym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remontu jezdni dróg o nawierzchni gruntowej utwardzonej na terenie gminy Lubicz: 1.Droga nr 100896C ul. Osiedlowa na odcinku 390,0m od ul. Lubickiej w Rogówku. 2.Droga nr 100749C ul. Rogówska na odcinku 263,0m od ul. Toruńskiej w Młyńcu Pierwszym. 3.Droga nr 100753C ul. Polna na odcinku 140,0m od ul. Słonecznej w Młyńcu Pierwszym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity ze zm. ) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie robót drogowych będących przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) Wypełnione kosztorysy ofertowe stanowiące załącznikI nr 1A,1B i 1C do niniejszej SIWZ, c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, d) wypełniony wykaz robót dotyczących wykonania remontów dróg gruntowych utwardzonych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zgodnie z § 1 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U z 2006r. Nr 87,poz 605) oraz załączenie dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (referencje) - zał. nr 3 e) wypełniony wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4, W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenia: a) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik Nr 5, b) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - załącznik Nr 6, c) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia - załącznik Nr 7, d) oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - załącznik Nr 8. 2.Dokumenty: a) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS - załącznik nr 9, b) kopia uprawnienia budowlanego w specjalności drogowej do kierowania robotami- załącznik nr 10 c) kopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 11 e) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę (kopia) a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności -załącznik nr 12

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach