Przetargi.pl
„Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wzp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont instalacji elektrycznej skrzydła Menniczego budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej w skrzydle Menniczym budynku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie mieszczącym się przy ulicy Korsarzy 34 w Szczecinie, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zwaną dalej: „STWiOR”), stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ. Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ, obejmuje: 1) Projekt budowlany branży elektrycznej Remont instalacji elektrycznej Skrzydła Menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie opracowany przez mgr inż. Szymona Woyke, Szczecin, sierpień 2018 r.; 2) Projekt wykonawczy branży elektrycznej Remont instalacji elektrycznej Skrzydła Menniczego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie opracowany przez mgr inż. Szymona Woyke, Szczecin, wrzesień 2018 r.; 3) Projekt rozmieszczenia opraw oświetleniowych (rzuty kondygnacji) opracowany przez mgr inż. Szymona Woyke, Szczecin, wrzesień 2018 r.; 4) Specyfikacja techniczna opraw. Przedmiar robót jako element pomocniczy stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej: „SOPZ”), stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz dokumentacja stanowiąca załączniki nr 10-12 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SOPZ – Załącznik nr 9 do SIWZ, we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, oraz zgodnie z załącznikami nr 10-12. 5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wystąpią odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. 6. Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości; szczegóły dotyczące jej przeprowadzenia zostały uregulowane w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w Rozdziale XV SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach