Przetargi.pl
Remont instalacji elektrycznej, pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 68

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 44300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 539 393 , fax. 324 539 392
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Pszowska 68
  44300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 324 539 393, fax. 324 539 392
  REGON: 27307250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.wodzislaw.pl; http://bip.wodzislaw.katowice.kwpsp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji elektrycznej, pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 68
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Remont instalacji elektrycznej, pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 68” - Część A Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku KP PSP w Wodzisławiu Śląskim.” - remont instalacji będzie polegać na wykonaniu w części budynku nowego okablowania, rozdzielnic, wyłączników przeciwpożarowych, oświetlenia ewakuacyjnego „Remont instalacji elektrycznej, pomieszczeń biurowych oraz korytarzy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 68” - Część B Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku KP PSP w Wodzisławiu Śląskim - remont będzie polegał na usunięciu starych powierzchni podług (kafelki, wykładziny dywanowe, panele podłogowe), odmalowanie ścian, usuniecie ścianki działowej w jednym z pomieszczeń, wykonanie nowych nawierzchni podłogowych, wykonanie sufitu podwieszanego (kasetony) na korytarzu, pokrycie gładzią ścian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy przystępującego do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł. (słownie cztery tysiące złotych) dla każdej Części zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Osoba zdolna do wykonania zamówienia w części dot. instalacji elektrycznych, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Część A Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku KP PSP w Wodzisławiu Śląskim
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach