Przetargi.pl
Remont i przebudowa fundamentów wraz z izolacją, w budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-042 Warszawa, ul. Marywilska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8116859 , fax. 0-22 8116859
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  ul. Marywilska 44
  03-042 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8116859, fax. 0-22 8116859
  REGON: 10842257000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnbialoleka.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa fundamentów wraz z izolacją, w budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowane do wykonania roboty budowlano-instalacyjne dotyczą m.in.: 1) Wykonania izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie zewnętrznych ścian fundamentów wraz z odwodnieniem. 2) Naprawę spękań ścian. 3) Wykonanie iniekcji poziomej pozostałych ścian fundamentów wewnątrz budynku na poziomie piwnic. 4) Budowę pochylni i windy dla osób niepełnosprawnych, remont istniejących schodów. 5) Uprządkowanie terenu wokół budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach