Przetargi.pl
Remont i bieżące utrzymanie chodników w Sulejówku

Urząd Miasta Sulejówek ogłasza przetarg

 • Adres: 05-070 Sulejówek, ul. Dworcowa 55
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 022 7606201 , fax. 022 7606213
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Sulejówek
  ul. Dworcowa 55 55
  05-070 Sulejówek
  tel. 022 7606201, fax. 022 7606213
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i bieżące utrzymanie chodników w Sulejówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i bieżące utrzymanie chodników w Sulejówku ok. 7.191 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1/ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2/ zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (remont, budowa chodników) i o wartości nie mniejszej niż 300.000 tys. zł każde oraz załączą dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie; za roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia zamawiający uzna roboty remontowe nawierzchni dróg, chodników lub budowę ulic; 3/ na wykonane przez siebie prace udzielą gwarancji na okres nie krótszy niż 24 m-cy, licząc od daty zakończenia robót i podpisania końcowego protokółu odbioru robót; 4/ spełniają i przyjmują warunki określone w niniejszej SIWZ. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana w/g formularza spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu, wykonawcy winny złożyć następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie: 1/ wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 oraz Założenia kosztorysowe do oferty - załącznik nr 5 do SIWZ; 2/ dowód wpłacenia/wniesienia wadium; 3/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku złożenia wspólnej oferty przez więcej niż jeden podmiot należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych podmiotów; 4/ aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5/ wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu przez oferenta wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do SIWZ; 6/ wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot Zamówienia (remont, budowa chodników) i o wartości nie mniejszej niż 300.000 tys. zł każde , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - załącznik nr 4 do SIWZ wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 7/ ponadto oferta winna zawierać wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulejowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach