Przetargi.pl
Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w ramach projektu pn: „Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach”

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ogłasza przetarg

 • Adres: 40-086 Katowice, ul. Sokolska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 3511923, 3511922 , fax. 0-32 3511923
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
  ul. Sokolska 26
  40-086 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 3511923, 3511922, fax. 0-32 3511923
  REGON: 27016042100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w ramach projektu pn: „Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni: sterowników PLC - parter, maszyn różnych WS 13A – parter, komunikacji w języku obcym – I piętro, w budynku warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26. Opis przewidzianego remontu i adaptacji wewnątrz budynku: I. Branża budowlana: 1. Pracownia sterowników PLC: o skucie betonu konstrukcyjnego posadzki i nasypów, o wykonanie warstwy betonu chudego. 10 cm z betonu C8/10, o wykonanie izolacji z foli PE gr. 1,00 mm oraz zakładach 0,5 m, o wykonanie płyty żelbetowej grubości 10 cm ze zbrojeniem rozproszonym 25 kg/m3 z mechanicznym zatarciem, o nawierzchnię posadzki należy wykończyć płytkami ceramicznymi z cokolikiem przyściennym o wys. 7 cm, płytki układać w „karo”. o skucie tynków na ścianach, o wykonanie tynków suchych na ścianach z płyt g-k o gr. 12,5 mm, o naprawa tynków na suficie, o malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, o obłożenie parapetów okien płytkami ceramicznymi, o wykonanie obudowy płytami g-k instalacji co, o montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach = 12 szt o demontaż i ponowny montaż grzejników, o wyburzenie ściany, o zaślepienie otworu pomiędzy pracowniami płytami g-k z wełną PLC i WS 13A, o montaż ościeżnicy wraz drzwiami przeszklonymi z asymetrycznymi drzwiami dwuskrzydłowymi ( wym 160 x200 ) + akcesoria, o wywóz i utylizacja gruzu budowlane. 2. Pracownia Maszyn Różnych WS 13 A o skucie betonu konstrukcyjnego posadzki i nasypów, o wykonanie podbudowy z tłucznia łamanego od 0 do 31,5 mm zagęszczonego do Is większe lub równe 1,0 oraz E2 = 120 MPa. Grubość całkowita podbudowy z tłucznia: 30 cm, o wykonanie warstwy betonu chudego. 10 cm z betonu C8/10, o wykonanie izolacji z foli PE gr. 1,00 mm oraz zakładach 0,5 m, o wykonanie płyty żelbetowej z betonu C25/30 grubości 30 cm ze zbrojeniem rozproszonym 25 kg/m3 z mechanicznym zatarciem, o wykończenie posadzki nawierzchnią z żywic epoksydowo-poliuretanowych o grubości 5 mm w kolorze szarym, o wykonanie dylatacji płyty posadzki na pola o wym. max. 6,0 x 6,0 m, nacinając posadzkę do 1/3 wysokości oraz wypełnienie nacięć kitem trwale plastycznym, o zdylatować konstrukcję słupów od wykonanej posadzki, o skucie tynków na ścianach, o wykonanie tynków suchych na ścianach z płyt g-k o gr. 12,5 mm, o naprawa tynków na suficie, o malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi, o obłożenie parapetów okien płytkami ceramicznymi, o montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach – 4 szt o demontaż i ponowny montaż grzejników, o demontaż drzwi stalowych z obrobieniem krawędzi, o zamurowanie otworu, o klamrowanie „dylatacji” obu przeciwległych ścian oraz sufitu prętami fi 18 mm osadzonych w ścianach i suficie za pomocą żywicy. Klamry osadzać co 50 cm. o obudowa klamrowania płytami g-k na ruszcie. Obudowę zdylatować, o demontaż 6 szt obrabiarek oraz montaż 6 szt obrabiarek o wywóz i utylizacja gruzu budowlanego. 3. Pracownia komunikacji w języku obcym o zerwanie wykładziny PCV, o zerwanie parkietu, o wykonanie warstwy wyrównawczej posadzki z zaprawy cementowej, o wykończenie posadzki płytkami ceramicznymi z cokolikami wys. 7 cm, o rozebranie ścianki z cegieł, o wykucie stalowej ościeżnicy, o montaż ościeżnicy 90 x 200, wraz ze skrzydłem drzwiowym przeszklonym i akcesoriami, o wykonanie nadproża, o skucie tynków na ścianach, o wykonanie tynków suchych na ścianach z płyt g-k o gr. 12,5 mm, o malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, o obłożenie parapetów okien płytkami ceramicznymi, o montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach – 7 szt., o wykonanie sufitu podwieszonego typu „ Armstrong” lub równoważnego, o wywóz i utylizacja gruzu budowlanego. II. Branża elektryczna - instalacje elektryczne Przedmiotem zamówienia w branży elektrycznej jest: 1. Pracownia komunikacji w języku obcym: a) wykonanie instalacji elektrycznej - oświetleniowej i gniazd wtyczkowych: Instalacja w pracowni komunikacji w językach obcych w wykonaniu p/t przewodami: YDyoż 3x1,5/750V - instalacja oświetleniowa, Ydyoż 3x2,5/750V – instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego użytku ułożonymi w osłonie z węża karbowanego PCV. Instalacje zasilane ze skrzynki ( po zlikwidowanej tablicy bezpiecznikowej ) w korytarzu, poprzez nową tablice bezpiecznikową TB zlokalizowaną w pracowni. Wyposażenie tablicy TB – przedstawiono na schemacie zasadniczym. Oświetlenie oparte na panelach LED o wym. 600x600 – montowanych w suficie podwieszanym. Osprzęt w postaci gniazd wtyczkowych i łączników – podtynkowy, IP 20. b) wykonanie instalacji komputerowej 2. Pracownia sterowników PLC: a) wykonanie instalacji elektrycznej – oświetleniowej, gniazd wtyczkowych i siłowej: Instalacja oświetleniowa – w wykonaniu p/t przewodami YDyoż 3x1,5/750V. Instalacja gniazd dedykowanych i ogólnego użytku w listwach instalacyjnych dwudzielnych (natynkowa). Instalacja siłowa dla zasilania maszyn w ułożona w podłożu w osłonie z rur PCV. Instalacja sieci komputerowej kat. 5e – wykonana skrętką ekranowaną FTP w korytach instalacyjnych dwudzielnych z przegrodą. Zasilanie instalacji z istniejącej tablicy TR SZ poprzez nową tablicę bezpiecznikową TB. Lokalizację tablic pokazano na rysunkach a wyposażenie w aparaturę rozdzielcza i zabezpieczająca przedstawiono na schemacie zasadniczym. Oświetlenie w pracowni oparte na:  panelach świetlnych LED 600x 600 – montowanych w suficie podwieszanym - sala dydaktyczna,  oprawach LED szczelnych 48 W – w pracowni maszyn różnych WS 13A. Instalacja siłowa zasilająca maszyny w pracowni maszyn różnych WS 13A - ułożona w osłonie z rur PCV w podłożu. Dokładna lokalizacja podejść zasilających maszyny będzie przedmiotem uzgodnień z Inwestorem po ich dostawie. b) wykonanie instalacji komputerowej LAN - rozbudowa istniejącej sieci strukturalnej. Należy zachować parametry sieci zgodne z wymaganiami sieci istniejącej, oraz uzyskać certyfikat i 25 -letnią gwarancję producenta. Szczegółowy zakres robót, oraz wyposażenie materiałowe – zawierają:  przedmiar robót  zestawienia materiałów  rysunki i schematy będące elementami dokumentacji przetargowej III. Roboty przygotowawcze i towarzyszące: 1. Wyznaczenie stref niebezpiecznych i oznakowanie terenu. 2. Zapewnienie dostępności do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych i administracyjno-biurowych. 3. Zapewnienie oświetlenia doprowadzenia mediów, odprowadzenie ścieków. 4. Zapewnienie punktów ochrony ppoż. wyposażonych w sprzęt gaśniczy. IV. Pomiary elektryczne W związku z rozbudową należy wykonać pomiary:  instalacji oświetlenia,  instalacji siłowych,  ochrony przeciwporażeniowej,  instalacji komputerowej. Zachodzi konieczność przed przekazaniem obiektu do użytkowania przeprowadzenia pomiarów elektrycznych i sporządzenia stosownych protokołów z pomiarów. V. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona zakupu i montażu tablicy informacyjnej i pamiątkowej wynikającej z obowiązku beneficjenta w zakresie informacji i promocji, dotyczących uzyskania dofinansowania projektu z EFRR zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Przewiduje się wielkość tablicy informacyjnej i pamiątkowej o wymiarach 80x120 cm. Jeżeli tablica informacyjna będzie wykonana z trwałych materiałów może posłużyć następnie jako tablica pamiątkowa. Przed dostawą i montażem tablicy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt tablicy do akceptacji - w wersji kolorowej. Zamawiający wymaga, by koszt tablicy pamiątkowej został wyszczególniony w odrębnej pozycji na fakturze. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmującej przedmiary robót (materiał pomocniczy do wyceny nie rodzący roszczeń finansowych i prawnych wobec Zamawiającego), rysunku i Specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące integralną część niniejszej SIWZ, stanowiącej integralną część niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 u stawy Pzp dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym. b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty „WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" - załącznik nr 8 do SIWZ. 3.4. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a „uPzp”, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach