Przetargi.pl
Remont elewacji południowo-wschodniej budynku C

Zespół Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-073 Opole, ul. Torowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4231675 , fax. 0-77 4231677
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych
  ul. Torowa 7
  45-073 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4231675, fax. 0-77 4231677
  REGON: 16005610800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji południowo-wschodniej budynku C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji z dociepleniem części południowo-wschodniej budynku C, w tym m.in.: 1) rozstawienie rusztowań, 2) zabezpieczenie stolarki okiennej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp. 3) czyszczenie powierzchni metodą bezinwazyjną, 4) dezynfekcja ścian, 5) wykonanie ocieplenia budynku, 6) wykonanie tynków (elewacji), 7) wykonanie cokołów, 8) wywóz i utylizacja gruzu. Ocieplenie budynku zgodnie z audytem energetycznym: -Ściany parteru, 1, 2, i 3 piętra – 11 cm styropianu (ƛ = 0,033 W/mK), -Filary na całej wysokości budynku – 10 cm styropianu (ƛ = 0,033 W/mK), -Stropodach nad częścią wysoka budynku – 20 cm wełny mineralnej (ƛ = 0,052 W/mK), -Stropodach nad częścią niską budynku – 18 cm wełny mineralnej (ƛ = 0,052 W/mK), -Okna – U = 1,5 W/m2K -Drzwi zewnętrzne – U = 2,4 W/m2K.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach