Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Jasienicy

Wójt Gminy Jasienica ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, ul. Międzyrzecka 159
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8152451
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Jasienica
  ul. Międzyrzecka 159 159
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 033 8152451
  REGON: 00053726600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasienica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Jasienicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace związane z remontem ścian obejmują: - odbicie zmurszałych tynków zewnętrznych, - uzupełnienie tynków i uszkodzonych elementów sztukaterii, - naprawa, wykonanie gzymsów opasek - profile ciągnione zwykłe, gzymsy zabezpieczyć od góry indywidu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421101
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem tzn. roboty polegające na budowie lub remoncie obiektu kubaturowego. 2.posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 3.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp). 4.złożą wypełnione ręcznie kosztorysy ofertowe uproszczone na drukach dostarczonych przez Zamawiającego wraz ze SIWZ. 5.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oferta zawierające aktualne i wszystkie dokumenty wymienione niżej uznana zostanie za spełniającą wymagane warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga aby do oferty sporządzonej poprzez ręczne wypełnienie (długopisem) załączonego FORMULARZA Nr 1 wykonawca dołączył następujące dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. wypełniony ręcznie (długopisem) i podpisany FORMULARZ Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. wypełniony ręcznie (długopisem) FORMULARZ Nr 3 - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót (min. jedna), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (tzn. roboty polegające na budowie lub remoncie obiektu gabarytowego), z podaniem nazwy i adresu zamawiającego oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością (protokoły odbioru lub referencje). 4. wypełniony ręcznie (długopisem) i podpisany FORMULARZ Nr 4 - oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty dysponował będzie osobą lub osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane o specjalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia i przynależnymi do właściwej Izby Budowlanej. 5. wypełniony ręcznie (długopisem) i podpisany kosztorys ofertowy uproszczony dostarczony wraz ze SIWZ. 6. dowód wniesienia wadium 7. pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jasienica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach