Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 10 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY.

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: 11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 10 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GDAŃSKIEJ 147 W BYDGOSZCZY.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty ogólnobudowlane: •miejscowe oczyszczenie chemiczne cegły z nawarstwień; •oczyszczenie ścierne murów z cegły, gdzie nawarstwienia są wyjątkowo trwałe i zbite; •wykucie spoin i łat w murach gładkich z cegły; •wymiana uszkodzonych cegieł w murze; •spoinowanie murów specjalistyczną zaprawą; •uzupełnienie ubytków i pęknięć w cegłach zaprawą specjalistyczną; •scalenie kolorystyczne wstawek ceglanych i uzupełnień,hydrofobizacja cegły. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót, a także fotografie poglądowe (załączniki nr 1-4 a,b,c do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik nr 14 do SIWZ). 2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie: a.z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie określonym przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie; b.wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych. 3.Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z wykonaniem umowy obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 4.Wykonawca odpowiada za wykonanie robót i zobowiązany jest do doprowadzenia przekazanego placu budowy do porządku po zakończeniu robót. 5.Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 6.Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny). 7.Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych) do wymienionych w przedmiarze robót i STWiOR. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w pkt XIV niniejszej Specyfikacji. 9.Zamawiający wymaga zatrudnienia (w okresie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących bezpośrednie czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o ile mieszczą się one w zakresie definicji stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 10.Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) złoży Zamawiającemu Wykaz czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z załącznikiem nr 7 do umowy. 11.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ. 12.Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach