Przetargi.pl
Remont elewacji budynku administracyjnego OT KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, Głowackiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 524-88-04, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
  Głowackiego 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 524-88-04, , fax. -
  REGON: 36784953800106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku administracyjnego OT KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji – oczyszczenie, naprawa, uzupełnienie ubytków i odmalowanie ścian budynku administracyjnego OT KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6 wraz z pracami towarzyszącymi. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta Olsztyna. Otoczenie stanowią tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową. W sąsiedztwie obiektu zlokalizowane są przystanki autobusowe komunikacji miejskiej, sieć placówek handlowo-usługowych i użyteczności publicznej oraz pas drogowy. Budynek wykonany jest w kształcie litery „L” – skrzydła wzdłuż ulic Głowackiego i Kołobrzeskiej. Jest czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, ze stropodachem płaskim jednospadowym w kierunku podwórza. Wykonawca opracuje oraz uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. Opłaty oraz ewentualne kary za zajęcie terenu na okres wykonywania robót są po stronie Wykonawcy. 2. Zakres robót obejmuje m.in.: - demontaż rur spustowych z głównych połaci dachu; - demontaż rynien i rur spustowych z zadaszenia nad wjazdami do garaży; - remont pokrycia z papy na dachu nad wjazdami do garaży oraz na daszku nad wejściem od strony parkingu - naprawa uszkodzeń oraz wyrównanie powierzchni istniejącej papy, pokrycie nową dodatkową warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z posypką; - rozbiórka resztek okładzin z płytek ceramicznych na cokołach od strony parkingu; - usunięcie pogrubienia ocieplenia wokół witryn, demontaż obróbek blacharskich nad pogrubieniami; - sprawdzenie szczelności osadzenia witryn – tam, gdzie występuje zawilgocenie ściany od wewnątrz (szczególnie klatka schodowa w północno – wschodnim skrzydle budynku) należy wyciąć ocieplenie naokoło otworu, uszczelnić połączenie witryny ze ścianą, sprawdzić szczelność, uzupełnić docieplenie, wykończyć tynkiem na siatce jak powierzchnie ściany obok; - sprawdzenie szczelności osadzenia pozostałych okien w budynku – w miejscach nieszczelnych uzupełnić otwory pianką; - uzupełnienie ubytków w ociepleniu; - wymiana ocieplenia ościeża pionowego okna zlokalizowanego na parterze budynku - sprawdzenie powierzchni tynków – w miejscach wtórnych napraw elewacji (szczególnie ściana szczytowa północno – zachodnia) odtworzenie tynku o strukturze kornika – jak na pozostałych ścianach; - zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem, odgrzybienie, odglonienie ścian szczególnie na elewacjach podwórzowych – północnych w okolicach rur spustowych i zadaszeń, zagruntowanie powierzchni; - malowanie elewacji farbą silikonową w kolorach jak na rysunkach elewacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych), przed upływem określonego w SIWZ terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Olsztyn Nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGK O/Olsztyn Nr 96 1130 1189 0025 0131 8420 0002 z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr OLS.WOP.260.35.2020.BM” UWAGA! Jeśli Wykonawca wniesie wadium w innej formie niż wyżej wskazane np. przekazem pocztowym lub bezpośrednią wpłatą w siedzibie banku Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pobieżnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. UWAGA! Jeśli Wykonawca wniesie wadium po upływie terminu składania ofert tzn. środki pieniężne wpłyną na rachunek Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię przelewu. 6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 7. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 należy umieścić w kopercie wraz z ofertą. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 8 i Rozdziale IX ust. 4 pkt 2 SIWZ, złożone w oryginale. 6) Kosztorys ofertowy – sporządzony wg przedmiarów, metodą kalkulacji uproszczonej. Wraz z kosztorysem wykonawca zobowiązany jest przedłożyć elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/. Kosztorys musi zawierać także zestawienie robocizny (z podaniem ilości, cen jednostkowych i wartości), zestawienie materiałów (z podaniem nazwy, jednostki miary, ilości, cen jednostkowych i wartości) oraz zestawienie sprzętu (z podaniem nazwy, jednostki miary, ilości, cen jednostkowych i wartości). Opis sposobu obliczenia ceny zawarty jest w Rozdziale XV SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach