Przetargi.pl
Remont elewacji budynków XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie (znak sprawy ZP-53/17)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 00691 Warszawa, ul. Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 443 93 93, , fax. 22 443 94 85
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  ul. Nowogrodzka 43
  00691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 93 93, , fax. 22 443 94 85
  REGON: 1525966300108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynków XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie (znak sprawy ZP-53/17)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynków XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie, zgodnie z: 1.Dokumentacją projektową zawierającą: 1)Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji oraz adaptacji pomieszczenia lokatorskiego na salę lekcyjną w budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie - Tom I Projekt remontu elewacji i dachu budynku (II etap), wykonany dnia 10 grudnia 2013 r. przez B.P.U. FORMAT Tomasz Turek, Legionowo, ul. H. Sienkiewicza 8b. Autorami opracowania są: mgr inż. arch. Magdalena Trojanowska, inż. Tomasz Turek, Tomasz Grzesiak, Monika Ciołek, Aleksandra Wójciak. 2.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych remontu elewacji oraz adaptacji pomieszczenia lokatorskiego na salę lekcyjną w budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie - Tom I Projekt remontu elewacji i dachu budynku, wykonaną dnia 10 grudnia 2013 r. przez B.P.U. FORMAT Tomasz Turek, Legionowo, ul. H. Sienkiewicza 8b. Autorem opracowania jest inż. Tomasz Turek. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót, które są jedynie elementem pomocniczym i nie stanowią podstawy do wyceny oferty. 1)Przedmiar robót remontu elewacji budynku XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elektoralnej 5/7 w Warszawie, wykonany dnia 13 czerwca 2017 r. przez Wiesława Pszczółkowskiego na podstawie przedmiaru sporządzonego przez przez B.P.U. FORMAT Tomasz Turek, Legionowo, ul. H. Sienkiewicza 8b, inż. Tomasza Turek. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dane ogólne: -powierzchnia elewacji do ocieplenia ok. 1 600 m2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m. in.: -termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków, -wymiana instalacji odgromowej i obróbek blacharskich, -remont wejścia do schronu z wymianą zadaszenia, klap stalowych oraz drzwi wejściowych. UWAGA: 1.Układ urbanistyczny ulicy Elektoralnej został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-115 z 1965 roku. 2.Wykonawca w trakcie trwania prac remontowych wykona próbne malowanie fragmentów elewacji według przyjętej kolorystyki przed zatwierdzeniem przez Inwestora i przedstawiciela Stołecznego Konserwatora Zabytków. 3.Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć inspektorowi nadzoru, pisemną opinię ornitologiczną dotyczącą ochrony ptaków w trakcie prowadzonych robót. Wykonawca w imieniu Inwestora wykona zalecenia opinii ornitologicznej ponosząc koszty jej wdrożenia. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) 2.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3.Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 10 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z wykonaniem: a)8 osób do wykonywania robót ogólnobudowlanych elewacyjnych, b)2 osoby do wykonywania robót elektroinstalacyjnych. 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopi zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2. i 3. wraz z oświadczeniem wykonawcy, ze osoby te są zatrudnione na umowę o pracę przez niego lub jego podwykonawców. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, przedmiot umowy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 5.W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. 6.Wykonawca zobowiązany jest do składania faktur VAT wraz z pisemnym oświadczeniem o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 i 3. 7.Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 2 i 3 przy realizacji przedmiotu umowy w okresie od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 2 i 3 posiadającej tożsamą wiedzę i doświadczenie do wykonywania robót budowlanych. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 8. Za opóźnienie w przedłożeniu kopii zanonimizowanych umów o pracę w terminach określonych w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie, w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu jak wyżej. Uwaga: w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej /część V a) SIWZ/ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia mogą łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego. 4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 5 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach