Przetargi.pl
REMONT DZIEDZIŃCA W ZAMKU ŻUPNYM W WIELICZCE MIĘDZY BUDYNKIEM ŚRODKOWYM I PÓŁNOCNYM WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI WODNEJ, SANITARNEJ, OPADOWEJ I ELEKTRYCZNEJ

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2783266, 4221947 , fax. 012 2783028
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
  ul. Zamkowa 8 8
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2783266, 4221947, fax. 012 2783028
  REGON: 00027608000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DZIEDZIŃCA W ZAMKU ŻUPNYM W WIELICZCE MIĘDZY BUDYNKIEM ŚRODKOWYM I PÓŁNOCNYM WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI WODNEJ, SANITARNEJ, OPADOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dziedzińca w Zamku Żupnym w Wieliczce między budynkiem środkowym i północnym wraz z wymianą sieci wodnej, sanitarnej, opadowej i elektrycznej.1.1. Zakres prac obejmuje wykonanie:-Wykonanie wymiany kostki brukowej o pow. 410 m2 wraz z wymianą gruntu do głębokości 1,50 m. -Wykonanie dodatkowej studzienki odwadniającej i kanału dł. 12 m wraz z wymianą kostki brukowej z obrzeżem i gruntem o pow. 8 m2 , przy podejściu do szybu z XIII wieku.- Wykonanie wymiany instalacji przyłącza kanalizacji opadowej i przyłączy wodociągowych biegnących przez teren dziedzińca. - Wymiana kabla elektroenergetycznego zasilającego budynek Północny w całości. -Wymiana oświetlenia dziedzińca Zamku Żupnego t.j wykonanie projektu elektrycznego na podstawie projektu Koncepcji Iluminacji Oświetlenia Dziedzińca Zamku Żupnego w Wieliczce oraz jego realizację - wykonanie w zakresie Zadania Nr 1. oznaczonym na mapie i ujętym w przedmiarze. 1.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:- Projektem budowlanym remontu dziedzińca na Zamku Żup Krakowskich wraz z remontem instalacji wod-kan i kanalizacji opadowej - zał. Nr 12do SIWZ, -Projektem budowlano - wykonawczym remontu dziedzińca na Zamku Żup Krakowskich między budynkiem środkowym i północnym w zakresie elektroenergetycznym - zał. Nr 13 do SIWZ, -Projektem Koncepcji Iluminacji Oświetlenia Dziedzińca Zamku Żupnego w Wieliczce - zał. Nr 14 do SIWZ, -Dokumentacją geotechniczną Remontu dziedzińca Zamku Żupnego w Wieliczce - zał. Nr 15 do SIWZ, -Nadzorem Autorskim - Dziennik Nadzoru Autorskiego Nr 1 A. - zał. Nr 16 do SIWZ, - Przedmiarem robót - zał. Nr 2. do SIWZ. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu ewentualnego dokonania we własnym zakresie obmiarów sprawdzających oraz oceny warunków wykonania robót. Warunki te mogą wpłynąć na cenę oferty. 1.3. Ze względu na to, że roboty będą się odbywać w funkcjonującym obiekcie, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące realizacji prac:-Wykonanie remontu zostaje podzielone na dwa etapy zgodnie z załączoną mapką - zał. Nr 11 do SIWZ: Etap I - wraz z projektem elektrycznym należy wykonać w terminie do 29maja 2015 r. Etap II - od 3 sierpnia do 30 października 2015 r. -Wykonanie remontu dziedzińca wymaga prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu. - Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia prawa i szkody, które mogą zaistnieć w związku z realizacją prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia nie większa niż 60 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.wieliczka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach