Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej ul. Leśna – ul. Chełm w Myślenicach nr K1975

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Przemysłowa 6
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach
  Przemysłowa 6
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  REGON: 351571742
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej ul. Leśna – ul. Chełm w Myślenicach nr K1975
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi powiatowej nr K1975 w miejscowości Myślenice, długości ok. 1 km, polegający na odcinkowym odtworzeniu umocnień, obrukowań skarp i dna rowów przydrożnych oraz poboczy, a także ścianek czołowych i fragmentów rur przepustowych.Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, karczowanie krzaków, ścinanie poboczy); - roboty rozbiórkowe (rozebranie przepustów, frezowanie nawierzchni wraz z wywozem, cięcie piłą nawierzchni); - przepusty pod drogą (roboty ziemne, przepusty pod zjazdami i drogą wraz ze ściankami czołowymi, wykonanie narzutu z kamienia łamanego, wykonanie bruku z kamienia naturalnego, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., skropienie nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit. w-wa wiążąca i ścieralna, montaż barieroporęczy); - umocnienie skarp i rowów (roboty ziemne, wykonanie narzutu z kamienia łamanego, wykonanie bruku z kamienia naturalnego), - roboty wykończeniowe (przebudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, demontaż i montaż barier ochronnych stalowych).Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji oraz kosztorysie, które stanowią załączniki do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi: 8 000,00 złWadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S.A., nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.Wykonawca wnosi wadium w następujących formach:a) w pieniądzu,b) w gwarancjach bankowych,c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).Jeżeli wadium jest wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:- upływu terminu związania ofertą,- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,- którego oferta została odrzucona,- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,- po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:- nie podlegają wykluczeniu.- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w niniejszej Specyfikacji dotyczące:1. posiadania zdolności technicznej i zawodowej w zakresie:a) doświadczenia – Doświadczenie zawodoweZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia związane budową, przebudową lub remontem dróg, których zakres obejmował odcinkowe remonty dróg, wykonanie ubezpieczeń skarp lub rowów, narzutów albo wykonanie umocnień korpusu drogi, remont/przebudowa przepustów, wykonanie poboczy o łącznej wartości min. 300 000,00 zł brutto;W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez wykonawcę, jako spełniające warunek za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.b) kwalifikacji lub wykształcenia – Potencjał kadrowyZamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami w specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.),c) potencjał techniczny – korzystania dla realizacji zamówienia z urządzeń technicznych wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niezbędnym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Spełnieniem warunku będzie przedstawione oświadczenie o którym mowa w pkt IV.1.a SWZ2. zdolności ekonomicznej lub finansowejZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiadał będzie dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie4. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach