Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 396 332 , fax. 846396332
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 396 332, fax. 846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi powiatowej nr 3259L Suchowola – Majdan Ruszowski 2.Zakres rzeczowy obejmuje: 1) remont drogi powiatowej – ok. 5,5 km (klasa drogi – Z na terenie gmin Adamów i Łabunie w km 0+000 – 5+502,09) 2) roboty przygotowawcze , rozbiórkowe i ziemne, 3) konstrukcja wzmocnienia jezdni, 4) Elementy betonowe - przystanki autobusowe i dojścia do furtki, 5) Konstrukcja zjazdu indywidualnego i dróg podporządkowanych z kruszywa , 6) Regulacja istniejących skrzyżowań z kostki brukowej i zjazdów indywidualnych , 7) Przepusty, 8) Perony przystankowe, 9) Ulepszone pobocza, 10) Oznakowanie ulic i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 11) Skarpy, 12) roboty wykończeniowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach