Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2328G w m. Żuławki w km od 7+170 do km 6+460 dz. nr 88

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 82100 Nowy Dwór Gdański, ul. Morska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 235 , fax. 552 472 235
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Morska 1
  82100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 235, fax. 552 472 235
  REGON: 17081824300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdpndg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2328G w m. Żuławki w km od 7+170 do km 6+460 dz. nr 88
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie remontu drogi powiatowej 2328G w m. Żuławki w km od 7+170 do km 6+460 (działka nr 88) w gminie Stegna na długości 710 mb. Droga powiatowa nr 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek jest drogą klasy G. Odcinek drogi do remontu posiada nawierzchnię bitumiczna o szerokości 6,00 m. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się remont drogi powiatowej, poprzez ułożenie na istniejącej jezdni nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: - roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym – geodezyjne wytyczenie zakresu robót – 0,710 km - mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni – 4790,00 m2 - skropienie istniejącej nawierzchni - 4790,00 m2 - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 6 cm - 4790,00 m2 - regulacja istniejących wpustów kanalizacji deszczowej – 4 kpl. 1. Zamawiający przewiduje zamknięcie drogi na czas układania masy ( całą szerokością jezdni). 2. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie celem dokładnego określenia zakresu robót. 3. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie , zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia to: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty różne. 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 13 niniejszej SIWZ. 6. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.700,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Zasady wnoszenia i zwracania wadium określa art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Nr 28 8306 0003 0000 3984 2000 0030 w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim. 6. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach