Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Skowrony – Nawty o długości 333 m z lokalizacją na działce nr 47, obręb Skowrony, gmina Godkowo

Gmina Godkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 14-407 Godkowo, Godkowo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 249 72 10 , fax. 55 249 72 57
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godkowo
  Godkowo 14
  14-407 Godkowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 249 72 10, fax. 55 249 72 57
  REGON: 17074806300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.godkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Skowrony – Nawty o długości 333 m z lokalizacją na działce nr 47, obręb Skowrony, gmina Godkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej na odcinku Nawty - Skowrony (1+180.00 do km 1+151.29). Remont obejmuje ostatni etap zadania i zakłada: - regulację parametrów geometrycznych drogi, w tym regulacji szerokości korpusu drogowego, - wymianę nawierzchni gruntowo-żwirową na nawierzchnię bitumiczną wraz z ułożeniem warstwy podbudowy i odpowiednim przygotowanie podłoża do posadowienia konstrukcji, - regulacji i poprawy odwodnienia korpusu drogowego, - zastosowanie stałej organizacji ruchu drogowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach