Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 470007K w km od 2+220 do km 2+327 oraz remont obiektu mostowego w km 0+138 w miejscowości Brzeźnica, Gmina Brzeźnica

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35 , fax. 033 879 20 92
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  ul. Krakowska 109
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, fax. 033 879 20 92
  REGON: 53781700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 470007K w km od 2+220 do km 2+327 oraz remont obiektu mostowego w km 0+138 w miejscowości Brzeźnica, Gmina Brzeźnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac : Remont obiektu mostowego w km 0+138 w miejscowości Brzeźnica Zakres prac obejmuje : - rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na dojazdach, - rozebranie pomostu drewnianego, - wymiana konstrukcji nitowanej mostu, - oczyszczenie konstrukcji stalowej mostu i pomalowanie - ułożenie pomostu drewnianego z krawędziaków – zaimpregnowanych poza terenem budowy, - uzupełnienie elementów poręczy stalowych, -odbudowa elementów betonowych poręczy (słupki), -wykonanie dolnej w-wy nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach z zazbrojeniem siatką wzmacniającą, -uzupełnienie – zatarcie powierzchni przyczółków zaprawą niskoskurczową, -wykonanie obrukowania stożków brukiem. Remont drogi gminnej nr 470007K w km od 2+220 do km 2+327 Roboty remontowe obejmują: - mechaniczne ścinanie poboczy, - frezowanie nawierzchni asfaltowej , - wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa wiążąca, - wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa ścieralna, -utrwalenie poboczy klińcem + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową - remont odbudowa przydrożnych rowów -montaż znaków drogowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: przedmiar robót – Rozdział IV do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221119-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 9.000,00 zł w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2014, poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050 z podaniem tytułu: wadium „Remont drogi gminnej nr 470007K w km od 2+220 do km 2+327 oraz remont obiektu mostowego w km 0+138 w miejscowości Brzeźnica, Gmina Brzeźnica” w takim czasie aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty – wyciąg bankowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta + kosztorys ofertowy uproszczony 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach