Przetargi.pl
„Remont drogi gminnej nr 304172 T ul. Smugowej w Starachowicach od km 2+280 do km 2+847” w ramach zadania w budżecie miasta „Remont ul. Smugowej w Starachowicach”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291009892
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi gminnej nr 304172 T ul. Smugowej w Starachowicach od km 2+280 do km 2+847” w ramach zadania w budżecie miasta „Remont ul. Smugowej w Starachowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:wykonanie obramowanej krawężnikiem nawierzchni z masy asfaltowej gr. 8 cm wraz ze wzmocnieniem podbudowy, o pow. ok. – 2 084,45 m2,pobocze z kostki brukowej gr. 8 cm, o pow. ok. – 396,27 m2,zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. ok. – 198,00 m2,montaż odwodnienia liniowego 20 cm x 20 cm (wymiary wewnętrzne) ze studzienką systemową - 10 mb,zabezpieczenie rurami osłonowymi kabli energetycznych,zabezpieczenie rurami osłonowymi kabli szerokopasmowych światłowodowych, zabezpieczenie rurami osłonowymi sieci gazowej, roboty przygotowawcze i porządkowe.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia tj. z wykonaniem robót branży drogowej.Nie wymaga się, ale przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty. Z uwagi na to, że zamówienie obejmuje roboty w terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.Zamawiający nie wymaga i nie umożliwia sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zmówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach