Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 291580K ul. Słotwińskiej w km 0+000,00 – 0+950,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 472 55 60, 18 472 55 60 , fax. 18 472 55 01
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju
  Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 472 55 60, 18 472 55 60, fax. 18 472 55 01
  REGON: 49189305500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynica-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 291580K ul. Słotwińskiej w km 0+000,00 – 0+950,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie robót budowlanych dla zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 291580K ul. Słotwińskiej w km 0+000,00 – 0+950,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdrój. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju km 0+000,00 – 0+950,00 w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej jezdni oraz chodnika z kostki brukowej; 2) regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych z wymianą pokryw: 14 szt.; 3) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych: 29 szt.; 4) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych: 66 szt.; 5) regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych: 42 szt.; 6) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 6245 m2; 7) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca o grubości 8 cm AC16W: 5865 m2; 8) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna o grubości 4 cm AC11S: 5865 m2; 9) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej na ławie betonowej: 1900 m; 10) ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm: 1425 m2; 11) wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z projektem organizacji ruchu: 2 kpl.; 12) wykonanie poziomego i pionowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu; 13) montaż barier ochronnych: 152 m. Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej „STWiORB”), które stanowią odpowiednio Załącznik Nr 9 i 10 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 5 letni okres rękojmi za wady fizyczne na całość przedmiotu zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: Dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści udzielonego pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 i nast. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm./).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach