Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 203722K na odcinku w km 0+005 do 1+430 w miejscowości Zaczarnie

Gmina Lisia Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 33140 Lisia Góra, ul. 1-go Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lisia Góra
  ul. 1-go Maja 7
  33140 Lisia Góra, woj. małopolskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 203722K na odcinku w km 0+005 do 1+430 w miejscowości Zaczarnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi gminnej nr 203722K na odcinku w km 0+005 do 1+430 w miejscowości Zaczarnie Zakres obejmuje m.inn. - roboty rozbiórkowe - podbudowa - nawierzchnia - zjazdy - utwardzenie poboczy - odwodnienie - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000 zł 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu - poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancje bankowe; - gwarancje ubezpieczeniowe; - poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Lisia Góra nr 89859100070110000003290013 W przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej w celu jego sprawnego zwrotu do oferty prosimy zamieścić informację o numerze konta bankowego na które ma być zwrócone wadium. Oryginał wadium wnoszonego w poniższych formach należy załączyć do oferty. - poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancje bankowe; - gwarancje ubezpieczeniowe; - poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.275 z późn. zm.). Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 4. Informacje dodatkowe. 4.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego. 4.2. Zwrot lub utrata wadium nastąpi na podstawie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach