Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 160004K Filipowice-Rachwałowice-Peperówka w km 0+000-1+005 w miejscowości Filipowice w Gminie Koszyce

Gmina Koszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-130 Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 413514115 , fax. 413514052
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koszyce
  ul. Elżbiety Łokietkówny 14
  32-130 Koszyce, woj. małopolskie
  tel. 413514115, fax. 413514052
  REGON: 29101009100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszyce.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 160004K Filipowice-Rachwałowice-Peperówka w km 0+000-1+005 w miejscowości Filipowice w Gminie Koszyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont drogi gminnej nr 160004K Filipowice-Rachwałowice-Peperówka w km 0+000-1+005 w miejscowości Filipowice w Gminie Koszyce, lokalizacja działka nr 1 w obrębie Filipowice. W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze-odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, mechaniczne usunięcie warstwy humusu o gr.20cm z wywiezieniem na odkład; roboty ziemne- wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat.IV na odległość do 10km-wykopy pod pobocza drogi; podbudowy- profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne pod konstrukcje nawierzchni i pod pobocza drogi, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 04//0,5 na miejscu 25 cm, wykonanie mechaniczne podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm-20cm; nawierzchnie- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna gr.6 cm, oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną, skropienie powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową; roboty wykończeniowe – wykonanie mechaniczne poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową grys frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową; Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pomocniczo w przedmiarze robót- stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy okresowi związania oferta w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 siwz
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców .Inne dokumenty składane wraz z ofertą-wypełniony i podpisany formularz oferty, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, zobowiązanie podmiotów trzecich jeśli dotyczy, dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach