Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 14979R - ul. Handlowa w miejscowości Targowiska (w km 0+000 do 0+180).

Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg

 • Adres: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4353012 w. 122 , fax. 13 4353012
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejsce Piastowe
  ul. Dukielska 14 14
  38-430 Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie
  tel. 13 4353012 w. 122, fax. 13 4353012
  REGON: 37044058300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejscepiastowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 14979R - ul. Handlowa w miejscowości Targowiska (w km 0+000 do 0+180).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na remoncie drogi gminnej (DG) - ulicy Handlowej w Targowiskach na odcinku od km 0+000,00 do km 0+180,00 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy pasa drogowego. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim, w granicach administracyjnych gminy Miejsce Piastowe, w miejscowości Targowiska. Łączna długość odcinka objętego przedmiotową rozbudową wynosi 180,00mb.Na granicach odcinków objętych przedmiotową inwestycją wykonane zostanie dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe do istniejących elementów pasa drogowego. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: - remont konstrukcji nawierzchni drogi gminnej polegający na ułożeniu dwóch nowych warstw z mieszanki mineralno bitumicznej oraz dwóch nowych warstw z kruszywa, - odtworzenie poboczy z kruszywa, - wymianę przepustów pod drogą gminną wraz z wykonaniem umocnienia wlotów i wylotów, - odtworzenie nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, - wymianę przepustów pod zjazdami, - odtworzenie urządzeń służących odwodnieniu drogi: rowy otwarte trapezowe, elementy prefabrykowane korytkowe oraz studnie rewizyjne, - odtworzenie skarp nasypów i wykopów, - odtworzenie oraz wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego. Zakres robót obejmuje: 1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - 250 mb 2.Roboty ziemne - 618 m3 3.Odwodnienie korpusu drogowego, oczyszczenie rowów i namułu - 44 mb 4.Podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna o grubości 25 cm - 721 m2 5.Podbudowa z kruszywa łamanego warstwy o grubości 10 cm i 15 cm - 899 m2 6.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wiążąca gr. 4 cm - 221 m2 7.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa wiążąca gr. 6 cm -655 m2 8.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC warstwa ścieralna gr.4 cm - 985 m2 9.Umocnienie skarp, rowów i ścieków - 173 m2 10.Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 40cm oraz wykonanie obudowy wlotów i wylotów - 15 mb 11.Ścinanie i uzupełnianie poboczy - 158 m2 12.Ułożenie ścieków - 132 mb 13.Inne roboty. Szczegółowy zakres robót zawiera: przedmiar robót zał. nr 8 , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał.nr 9 oraz dokumentacja techniczna zał. nr 10 do SIWZ. Wszystkie materiały/ urządzenia, które zostały określone w załącznikach SIWZ za pomocą nazw producentów, mogą zostać zastąpione materiałami/urządzeniami równoważnymi, tj. o bezsprzecznie takich samych lub lepszych parametrach technicznych i cechach jakościowo-eksploatacyjnych. Jeżeli Wykonawca zamierza użyć materiały/urządzenia równoważne, należy wykazać w ofercie ich nazwy oraz producentów, a także parametry techniczne i cechy jakościowo- eksploatacyjne. Konieczne jest , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.miejscepiastowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach