Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska

GMINA KOWIESY ogłasza przetarg

 • Adres: 96-111 Kowiesy, 85
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468317026 , fax. 468317081
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KOWIESY
  85
  96-111 Kowiesy, woj. łódzkie
  tel. 468317026, fax. 468317081
  REGON: 750148294
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 115166E relacji Jeruzal – Wólka Jeruzalska o łącznej długości 1,650 km.Lokalizacja:Obręb Jeruzal (10) – dz. ewid. nr 273/2Obręb Wólka Jeruzalska (24) – dz. ewid. nr 102Parametry drogi:- kategoria drogi - G (gminna)- klasa drogi - D (dojazdowa)- prędkość projektowa – 30 km/h- kategoria ruchu – KR2- długość jezdni - 1,650 km- szerokość jezdni – 4,00 m - szerokość poboczy – do 0,50 mParametry jezdni:- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 10 cm- nawierzchnia z betonu drogowego B15 o gr. 12 cm Parametry poboczy:- tłuczeń 0/31,5 mm o gr. 10 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach