Przetargi.pl
Remont drogi gminnej 340477K Lipowe - Talagówka – Limanowa w km 0+000 - 2+560 w miejscowości Lipowe, Gmina Limanowa

Gmina Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 337 22 52 , fax. +48 18 337 13 37
 • Data zamieszczenia: 2021-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Limanowa
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. +48 18 337 22 52, fax. +48 18 337 13 37
  REGON: 49189236300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej 340477K Lipowe - Talagówka – Limanowa w km 0+000 - 2+560 w miejscowości Lipowe, Gmina Limanowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont drogi gminnej 340447 K Lipowe – Talagówka – Limanowa w granicach istniejącego pasa drogowego. Roboty remontowe będą polegały na odtworzeniu stanu pierwotnego. 2. Zakres robót obejmuje : - frezowanie nawierzchni asfaltowej długości 1245 mb, szerokości 3m - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm – o długości 1245mb - podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – o długości 1245mb - położenie warstwy wyrównującej średnio 2 cm długości 1315 mb , szerokości 2,8 do 3,0 m - położenie asfaltowej warstwy wiążącej gr. 6 cm - o długości 1245 mb - ułożenie siatki szklano-węglowej długości 1315 mb - położenie asfaltowej warstwy wiążącej gr. 4 cm – o długości 1315 mb - położenie asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 4 cm – o długości 2560 mb - Oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych wraz z wymianą uszkodzonych korytek ściekowych - Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 8 cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem na długości 2560 - Remont zjazdów i ścianek czołowych, wymiana uszkodzonych przepustów pod zjazdami - Remont przepustów zlokalizowanych w km 0+117,00 , km 0+310,60 , km 1+333,60 , km 1+500,00 km 1+698,00 , km 1+896,50, km 2+027,00 ,km 2+152,50 , polegający na ich oczyszczeniu i umocnieniu wlotów i/lub wylotów oraz wymianie uszkodzonych elementów. - Oznakowanie pionowe - Wymiana bariery ochronnej w km 1+880,00-1+908,00 UWAGI KOŃCOWE. 1. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w drogownictwie, wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401) oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji, wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wszystkie wymiary podane w projekcie/przedmiarze robót sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału, stosować wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt, a po zakończeniu prac budowlano-montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy uporządkować. 2. Wykonawca robót musi zorganizować proces budowlany tak, aby swoimi działaniami nie doprowadzić do uszkodzenia nawierzchni lub konstrukcji dróg nie objętych bezpośrednio robotami nawierzchniowymi, w szczególności chodzi tutaj o odcinki dróg gminnych, po których Wykonawca będzie się poruszał sprzętem ciężkim. Jeśli w wyniku działań Wykonawcy robót dojdzie do uszkodzenia konstrukcji bądź nawierzchni odcinków dróg, na których nie są prowadzone przez niego roboty nawierzchniowe, Wykonawca robót będzie zobowiązany w ramach realizowanego zadania odtworzyć zniszczone elementy dróg bez prawa do dodatkowej zapłaty. W związku z powyższym Wykonawca robót przed rozpoczęciem prac wykona dokładną inwentaryzację fotograficzną lub inną (uzgodnioną z Zamawiającym) stanu dróg gminnych, z których będzie korzystał (na całej ich długości) w związku z zawartą umową o roboty budowlane. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają udostępnione przez zamawiającego dokumenty: dokumentacja techniczna, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach