Przetargi.pl
Remont drogi gminnej 293006K (ul. Parkowa) na odcinku I - w km od 00+014,06 do km 00+133,68, na odcinku II 00+136,57 do km 00+268,51 w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa

Gmina Nawojowa ogłasza przetarg

 • Adres: 33-335 Nawojowa, Ogrodowa 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nawojowa
  Ogrodowa 2
  33-335 Nawojowa, woj. małopolskie
  REGON: 491892529
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej 293006K (ul. Parkowa) na odcinku I - w km od 00+014,06 do km 00+133,68, na odcinku II 00+136,57 do km 00+268,51 w miejscowości Nawojowa, Gmina Nawojowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej 293006K (ul. Parkowa) na odcinku I - w km od 00+014,06 do km 00+133,68 na odcinku II 00+136,57 do km do km 00+268,51 w miejscowości Nawojowa Gmina Nawojowa”Obejmuje wykonanie następującego zakresu rzeczowego:1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe2. Roboty ziemne3. Remont odwodnienia4. Wymiana nawierzchni ścieralnej5. Wykonanie poboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach