Przetargi.pl
Remont drogi gminnej 20355117K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754 w miejscowości Niedomice Gmina Żabno

Gmina Żabno ogłasza przetarg

 • Adres: 33-240 Żabno, ul. Jagiełły
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 456 373 , fax. 146 456 420
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabno
  ul. Jagiełły 1
  33-240 Żabno, woj. małopolskie
  tel. 146 456 373, fax. 146 456 420
  REGON: 52913700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej 20355117K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754 w miejscowości Niedomice Gmina Żabno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego wraz z odwodnieniem w Niedomicach Etap I- termin wykonania do 02.12.2019 r. Przebudowa drogi gminnej ul. Wyspiańskiego wraz z odwodnieniem w Niedomicach Etap II- termin wykonania do 29.05.2020 r. Zakres prac : Charakterystyka robót budowlanych : Roboty rozbiórkowe roboty pomiarowe sfrezowanie nawierzchni bitumicznej rozebranie podbudowy betonowej rozebranie kostki rozbiórka chodnika Roboty ziemne wykopy pod kanalizację opadowa zasypka wykopów Podbudowa sfrezowanie i pozostawienie istniejącej masy bitum do wykonania MCE wykonanie podbudowy z MCE oczyszczenie podbudowy skropienie emulsja asfaltową Krawężniki i ściek wykonanie krawężnika na ławie betonowej wystającego 12 cm wykonanie krawężnika na ławie betonowej wystającego 4 cm Ścieki z kostki wibroprasowanej Chodnik i zjazdy wykonie koryta ułożenie obrzeży na ławie bet. wykonanie podbudowy na chodniku i zjazdach ułożenie nawierzchni z kostki betonowe wibroprasowanej Nawierzchnia Wykonanie warstwy wiążącej z masy bitumicznej wykonanie warstwy ścieralnej Odwodnienie wykonanie studni rewizyjnych i wpustowych wykonanie kanałów deszczowych i przykanalików - ścieki z kostki betonowej umocnienie wylotów z kanalizacji deszczowej umocnienie rowów drogowych elementami betonowymi Roboty wykończeniowe plantowanie powierzchni humusowanie wraz z obsianiem regulacja wysokościowa studzienek urządzeń obcych Oznakowanie demontaż istniejącego oznakowania pionowego montaż nowego oznakowanie pionowego wykonanie oznakowania poziomego kpl oświetlenia przejścia dla pieszych Szczegółowy zakres określony został w dokumentacji technicznej oraz w przedmiarach robót. 2. Uwagi końcowe: – Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu tymczasowej i dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót. Zobowiązuje się Wykonawcę do likwidacją oznakowania po wykonaniu zamówienia. – Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych (należy wycenić w ofercie) – Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentacje techniczną, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektu umowy /Załącznik nr 8/, – Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, – W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt, – Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. – Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót, – Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami przetargowymi. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty, – Jeżeli niniejsza SIWZ lub załączniki do SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15 000.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych.) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art.45 ust.6 ustawy . Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank BSR oddział Żabno Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 z dopiskiem : „Remont drogi gminnej 20355117K ul. Wyspiańskiego w km od 0+006 do 0+754 w miejscowości Niedomice Gmina Żabno”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3.Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w ofercie. 4.Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6.Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona. 7.Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy . 8Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.4a i ust.5. ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz ofertowy wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 2)Aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i w bezpłatnych bazach danych. 3)Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 4)Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 5)Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik nr 6 6)Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach