Przetargi.pl
„Remont drogi dojazdowej (zbiorczej) Wólka Bałtowska (Folwark) – Wólka Bałtowska-Kolonia w km 0+000 do km 1+350”(droga wewnętrzna)

Gmina Bałtów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-423 Bałtów, Bałtów 32/1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 641 008 , fax. 412 641 303
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bałtów
  Bałtów 32/1
  27-423 Bałtów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 641 008, fax. 412 641 303
  REGON: 29100946000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabaltow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi dojazdowej (zbiorczej) Wólka Bałtowska (Folwark) – Wólka Bałtowska-Kolonia w km 0+000 do km 1+350”(droga wewnętrzna)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 2x4 cm na odcinku drogi o dł. 0,924 km, przy szerokości jezdni 3,0 m, obustronne pobocza (2x0,25 m od km 0+000 do km 0,314 km i 2x 0,50 m od km 0+740 do km 0,610), wykonane z kruszywa łamanego naturalnego oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowią załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy -załącznik nr 3 (forma dokumentu-oryginał). 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4 i 4a do SIWZ. 5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust.2 ustawy Pzp - załącznik nr 9 do SIWZ). 6. Dodatkowo wykonawcy składają wraz z ofertą kosztorys ofertowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. Kosztorys winien zawierać nazwę zdania, wartość poszczególnych robót netto oraz wartość całkowitą kosztorysu brutto i nazwę podmiotu sporządzającego kosztorys oraz podpis wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach