Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb

Gmina Krzeszów ogłasza przetarg

 • Adres: 37-418 Krzeszów, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 798 351 , fax. 158 798 254
 • Data zamieszczenia: 2019-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzeszów
  Rynek 2
  37-418 Krzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 158 798 351, fax. 158 798 254
  REGON: 83040943600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót wchodzi: - remont drogi na długości 350 m i szerokości drogi 4,10 m (w tym 3,50 m planowanej nawierzchni oraz 2 x 0,30 m pobocza) - rodzaj podbudowy – profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4, podbudowa z kruszywa kamiennego 20/63 mm lub żużla stabilizowanego mechanicznie gr. 16 cm - rodzaj nawierzchni - z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, lub żużla frakcja piaskowa śr. grubości 10 cm po zagęszczeniu - ilość warstw nawierzchni 1 - roboty dodatkowe (pobocza, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp.) - roboty przygotowawcze oraz uzupełnienie poboczy gruntem śr. gr. 26 cm 0,30 m x 2=0,60 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych kompetencji lub uprawnień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach