Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych masami mineralno – bitumicznymi na gorąco

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100 B
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
  ul. Wojska Polskiego 100 B
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  REGON: 971218187
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-nowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych masami mineralno – bitumicznymi na gorąco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masami mineralno – bitumicznymi na gorąco. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o umowę, niniejszy opis oraz polecenia zamawiającego. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje naprawę:a) uszkodzeń nawierzchni bitumicznej przy użyciu mas mineralno - bitumicznych wytwarzanych w W.M.B. lub z recyklera (w zależności od wymagań Zamawiającego) w postaci betonu asfaltowego (standard II), który powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do ¼ głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowanego oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizykomechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni,b) uszkodzeń podbudowy z zastosowaniem emulsji około 4kg/1m2, mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym spełniającej wymagania normy PN-S-06102/1996,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: BNP PARIBAS numer rachunku: 38 1600 1462 1743 4470 5000 0004.Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).Uwaga ! - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarzadu Dróg Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:Wadium dotyczące: Nr postępowania 3411.07.2023.PZD-Remont dróg powiatowych masami mineralno – bitumicznymi na gorąco.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania W obrocie gospodarczym, jeżeli: Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. np. KRS lub CEDIG.UWAGA ! - Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które w świetle art. 7 pkt 30 ustawy Pzp, mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego jako Wykonawca. Osoby te nie posiadają wpisu ani do KRS ani do CEIDG, a wskazany warunek nie może ograniczać ich udziału w postępowaniu. Tym samym Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, nie zaś od wszystkich podmiotów legitymowanych do ubiegania się o udzielenie zamówienia.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli: posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złUWAGA ! - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:a) w zakresie doświadczeniaZamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.b) w zakresie zdolności technicznejWykonawca zobowiązany jest posiadać / dysponować w celu wykonania zamówienia co najmniej:Maszyny i urządzenia:Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem niezbędnym do jego realizacji w ilości min. 1 szt.:- skrapiarka min. 500 – 1000 l. – min. 1 szt.- recykler – min. 1 szt.- walec gumowy – min. 1 szt.- samochód skrzyniowy o ładowności 5 – 10 ton – min. 1 szt.- przecinarka do asfaltu – min. 1 szt.- sprężarka 8 – 10 atm. – min. 1 szt.- młot pneumatyczny – min. 1 szt.- walec stalowy z wibracją typu lekkiego (dopuszcza się „chodnikowy”)- zagęszczarka o masie 100-150 kg - min. 1 szt.- frezarka – min. 1 szt.Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z wzorem - (Formularz 3.2. do SWZ).c) w zakresie osób
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach