Przetargi.pl
„Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap III (Zadanie nr 1)”

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap III (Zadanie nr 1)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap III (Zadanie nr 1)”, a w tym: Zadanie nr 1. Remont ul. Sądowej w Busku-Zdroju Nr 314115T od km 0+000 do km 0+340. Zakres zadania obejmuje: Zadanie nr 1. Remont ul. Sądowej w Busku-Zdroju Nr 314115T od km 0+000 do km 0+340, a w tym: 1. wykonanie robót rozbiórkowych obrzeży, krawężników, chodników, zjazdów oraz zatok, 2. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna AC 16W gr. 5 cm, 3. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna AMA 11 gr. 5 cm, 4. wykonanie chodnika, zjazdów oraz zatok o nawierzchni z kostki betonowej, 5. formowanie poboczy ziemnych, 6. wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego, 7. regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych, 8. remont istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku 120 m – montaż studzienek rewizyjnych śr. 1000 – 1200 mm, 9. remont przykanalików deszczowych oraz montaż wpustów ulicznych z osadnikiem śr. 500 mm. 2) Wytyczne i uwagi Zamawiającego: 2.1) Materiały pochodzące z robót rozbiórkowych, których stan umożliwia ponowne wbudowanie (betonowa kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, itp.) należy złożyć na paletach, zafoliować i odwieźć na plac składowy Zamawiającego przy ul. Langiewicza. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej należy odwieźć na plac składowy przy ul. Langiewicza. W kosztach wykonania zadania należy zatem uwzględnić koszty zakupu palet i folii oraz koszty załadunku, przewiezienia oraz rozładunku na placu składowym. W/w materiały pochodzące z rozbiórki pozostaną tam złożone na paletach. Odległość od miejsca inwestycji do miejsca składowania przy ul. Langiewicza wynosi 2,0 km. 2.2) Zamawiający informuje, że nie gwarantuje miejsca do składowania nadmiaru mas ziemnych pochodzących z wykopów oraz materiału z rozbiórki chodników . W związku z powyższym znalezienie miejsca składowania oraz wszelkie koszty związane z transportem i utylizacją odpadów powstałych na terenie placu budowy leży w gestii Wykonawcy. Uwaga: W oparciu o wytyczne Zarządcy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zamawiający podaje warunki techniczne regulacji studni dla urządzeń podziemnych: 1. Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje: -zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu) urządzenia podziemnego, -rozebranie nawierzchni wokół studzienki, -rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych itp.), -sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ew. uzupełnieniem ubytków, -w przypadku regulacji- poziomowanie górnej części włazu przy użyciu pierścieni regulacyjnych żelbetowych, -osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów. 2. W przypadku konieczności zastosować: - pierścienie regulacyjne żeliwne,. - Pierścienie odciążające (wyrównujące), - Pierścienie betonowe odciążające z betonu wibroprasowanego min. C25/30. Nie dopuszcza się stosowania równoważnych pierścieni odciążających z tworzyw sztucznych. 3. W przypadku montażu nowych włazów kanałowych należy zastosować włazy żeliwne niewentylowane szczelne (z uszczelką gumową) ø600 typu D400 wg poniższego opisu: - właz uszczelniony przed napływem wody powierzchniowej. 4. rama z żeliwa sferoidalnego (odporna na mechaniczne pęknięcia, które mogą zdarzyć się na każdym etapie załadunku, transportu i montażu). 5. rama uszczelniona- wkładką EPDM płaską na całej powierzchni ramy o przekroju okrągłym na obrzeżach ścianki ramy; odporna na wodę. 6. pokrywa z żeliwa szarego z dwoma ryglami (rygle dociskające uszczelki); śruba rygli ze stali nierdzewnej; język rygla- żeliwo sferoidalne. 7. pokrywa włazu kanalizacyjnego musi zawierać opis Busko-Zdrój Kanalizacja Sanitarna. 8. Zaprawa cementowa oraz mieszkanka betonowa mają być odporne na oddziaływanie szkodliwych soli zawartych w ściekach (m.in. siarczanów, chlorków, azotanów i amonu). 9. Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien: -uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 10.Sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 11.Wszystkie dokumenty oraz ew. wyniki badań Wykonawca przedstawia do działu Eksploatacji w MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 3) Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SIWZ c) przedmiary - załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)” SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach