Przetargi.pl
„Remont dróg gminnych Nr 103328R Wymysłów – Trzciana i Nr 103319R Szafranów – Breń (Zadworze) w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej.”

GMINA CZERMIN ogłasza przetarg

 • Adres: 39-304 Czermin , -
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 77 40 246, , fax. 17 77 41 921
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CZERMIN
  - 140
  39-304 Czermin , woj. podkarpackie
  tel. 17 77 40 246, , fax. 17 77 41 921
  REGON: 69058189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czermin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg gminnych Nr 103328R Wymysłów – Trzciana i Nr 103319R Szafranów – Breń (Zadworze) w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dróg gminnych Nr 103328R Wymysłów – Trzciana i Nr 103319R Szafranów – Breń (Zadworze) w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej.” Zamówienie obejmuje remont następujących dróg gminnych: a) droga gminna 103 319 od km 0+030 do km 0+240 i od km 1+350 do km 1+570 b) droga gminna 103 328 od km 0+250 do km 0+750
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 3.000,00 PLN. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do godziny 10:00, do dnia 24.10.2019 r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach