Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2019 z funduszu sołeckiego.

Gmina Grajewo ogłasza przetarg

 • Adres: 19-200 Grajewo, ul. Komunalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 723 000, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grajewo
  ul. Komunalna 6
  19-200 Grajewo, woj. podlaskie
  tel. 862 723 000, , fax. -
  REGON: 45066972000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrajewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w roku 2019 z funduszu sołeckiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mechaniczne profilowanie, zakup, załadunek, transport do wskazanego miejsca, rozładunek i wbudowanie (wypełnienie kolein i zaniżeń), rozplantowanie i wyprofilowanie równiarką samojezdną kruszywa naturalnego ładowanego bezpośrednio ze ściany żwirowni (bez większych kamieni) o uziarnieniu ciągłym 0- 31,5 mm, zagęszczenie wbudowanego kruszywa naturalnego walcem samojezdnym na naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w następujących sołectwach: Białogrądy, Ciemnoszyje, Chojnówek, Dybła, Flesze, Konopki, Konopki Kolonie, Lipińskie, Łosewo, Modzele, Okół, Popowo, Przechody, Sojczyn Grądowy, Szymany, Szymany Kolonie, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Zaborowo. Ogólna ilość kruszywa naturalnego – 7188 ton. Przedmiotowe kruszywo naturalne winno spełniać wymogi jakościowe określone PN-B-06714-15 [3] a krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w SIWZ, strona 2. *Roboty remontowe polegać będą na: - mechanicznym profilowaniu, załadunku i transporcie kruszywa naturalnego na poszczególne drogi do w/w sołectw z odległości śr. do 20 km w ilościach wyliczonych przez Zamawiającego dla każdego sołectwa nie przekraczającej ogólnej ilości kruszywa naturalnego 7188 tony. Ilość kruszywa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w wyniku zaoferowanej ceny w najkorzystniejszej ofercie, jak również może nastąpić korekta dotycząca sołectwa (wycofanie jednego, a wprowadzenie innego) - rozładunek i wbudowanie (wypełnienie kolein i zadoleń), - rozplantowanie i wyprofilowanie równiarką samojezdną kruszywa naturalnego, - zebranie i wywiezienie wybranych kamieni z dowiezionego kruszywa naturalnego, - zagęszczenie wbudowanego kruszywa naturalnego walcem samojezdnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 500,00zł / słownie: cztery tysiące pięćset złotych, 00/100/. 2.Termin wniesienia wadium upływa dnia 10.04.2019r. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020, b) w poręczeniach bankowych, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W/w formy wadium muszą znaleźć się w ofercie Wykonawców. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 4.Wadium zostanie zwrócone zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach