Przetargi.pl
Remont dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Maków Podhalański.

Gmina Maków Podhalański ogłasza przetarg

 • Adres: 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 874 97 00, , fax. 33 874 97 51
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Maków Podhalański
  Szpitalna 3
  34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie
  tel. 33 874 97 00, , fax. 33 874 97 51
  REGON: 55215849630000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Maków Podhalański.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych i rolniczych na terenie Gminy Maków Podhalański. CZĘŚĆ Nr 1 – Remont nawierzchni asfaltowej dróg, wykonanie podbudów i odwodnieni. CZĘŚĆ Nr 2 – Remont nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie podbudowy i odwodnienia. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje miejscowości: Dla CZĘŚCI Nr 1 – Remont nawierzchni asfaltowej dróg, wykonanie podbudów i odwodnieni: A. Miejscowość Grzechynia drogi: os. Carchla-Drwalówka, os. Zajdówka Górna, os. Betleje, os. Łazy-Przechylisko, os. Zagórze, os. Sulkówka, os. Szpakówka, os. Boskówka, os. Tatarówka, os. Gorzałkówka, os. Wątrobówka. B. Miejscowość Kojszówka drogi: droga główna, os. Pitkowa, os. Zającówka C. Miejscowość Wieprzec drogi: os. Adamowa, droga do kościoła, os. Chłapkowa, os.Korble, os. Laskowa D. Miejscowość Żarnówka drogi: os. Surzynówka, os. Marcyniówka Górna, os. Sotława, os. Matyje. E. Maków Dolny drogi: os. Os. Zarąbki, os. Cyganówka, os. Polana, os. Działy Makowskie, os. Pyrowa, ul. Spacerowa F. Miejscowość Białka drogi: os. Lasowa, os. Maryniaki, droga do transformatora, Pastruga G. Miejscowość Juszczyn drogi: os. Chromowa, os. Turkowa, os. Kojsowa, os. Grzechynkowa, os. Bory, os. Dział, os. Oleksowa, os. Salowa, os. Frydle, os. Tomankowa, os. Sale, os. Grzechynkowa. H. Maków Podhalański drogi: ogródki działkowe cz. I i II, os. Jedzinne. I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Maków Podhalański mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowymi i grysowa zamknięta – 60 ton. Dla CZĘŚCI Nr 2 – Remont nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie podbudów i odwodnieni: A. Miejscowość Juszczyn – miejsca postojowe – Naroże B. Maków Podhalański – plac przy OSP, chodniki Al. Świerkowa, chodniki ul. Krasickiego i Piasta, parking Rynek, chodnik i droga. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Wykopy rowów i kanałów 4. Korytowanie mechaniczne 5. Montaż i osadzanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych 6. Montaż barier ochronnych, naprawa różnych elementów metalowych 7. Oczyszczanie rowów z namułu 8. Umacnianie rowów elementami prefabrykowanymi 9. Montaż kanałów z rur polietylenowych 10. Montaż przepustów rurowych pod zjazdami 11. Podbudowy z kruszyw i tłucznia 12. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych oraz nawierzchnie z kostki betonowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania. Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić: a. w razie konieczności zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji b. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp. d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców osiedli i zakładów pracy e. w razie potrzeby przy realizacji zadania, wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie ewentualnych ogłoszeń o zamknięciu remontowanych odcinków drogi. Dokumentacja prowadzonego postępowania może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego, w celu osiągnięcia rezultatów projektu. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równoważny, ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie przewidzianej zgodnie z Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.). 2. Ustala się wadium: dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie 60 000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dla CZĘŚCI Nr 1 w kwocie 50 000,00 złotych, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Dla CZĘŚCI Nr 2 w kwocie 10 000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie: poręczeń bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy umieścić w oryginale wewnątrz koperty, w której złożono ofertę. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Jordanów oddział w Makowie Podhalańskim Nr 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002. Tytuł wpłaty: „Wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne nr GK.271.1.4.2020”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu, nie precyzując wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenia (wg. Załącznika nr 2 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1). jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawach rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zwanej dalej „Rozporządzeniem” składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2). jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania tej osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby: 1). wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty dokumenty wymagane od Wykonawców wymienione w Rozporządzeniu w pkt 2 p.pkt 1-5. 2). dokumenty wymienione w pkt. 3 ppkt 1 składane mogą być wspólnie i takiej podlegać będą ocenie. 3). w przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum, 4). umowa, o której mowa wyżej, winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania, w tym zakresie prac przewidzianych przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach