Przetargi.pl
Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707

Gmina Nowy Kawęczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 96-115 Nowy Kawęczyn, Nowy Kawęczyn
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8314289 , fax. 46 8314289
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Kawęczyn
  Nowy Kawęczyn
  96-115 Nowy Kawęczyn, woj. łódzkie
  tel. 46 8314289, fax. 46 8314289
  REGON: 750148383
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz robót drogowych na zadaniu pn. „Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707”.Parametry techniczne:• kategoria ruchu – KR2• klasa drogi – D• prędkość projektowa – 30 km/h• długość jezdni - odcinek A: 1.422,00 m- odcinek B: 3.170,00 m• szerokość jezdni – 2,90 – 4,00 m w ist. pasie drogowym• odwodnienie – powierzchniowePlanowana inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego. Remont jezdni przewiduje się istniejącym śladem. W ramach inwestycji nie będą wykonywane nowe pobocza, należy jedynie uzupełnić ubytki powstałe po ułożeniu warstwy bitumicznej w istniejącym pasie drogowym. Prace polegać będą na remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej, czyli odtworzeniu jej pierwotnych parametrów, na całej szerokości jezdni w istniejącym pasie drogowym.Powierzchnia remontowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosi - odcinek A: 5.190,00 m2 - odcinek B: 12.046,00 m2 Razem: 17.236,00 m2Konstrukcja: 4 cm – remontowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, remontowana warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2.Niweleta: z uwagi na fakt, iż trasa remontowanej jezdni w planie przebiega po starym śladzie jezdni bitumicznej nie przewidziano korekt wysokościowych planowanej inwestycji. W celu nadania pierwotnych spadków poprzecznych i podłużnych należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni.Odwodnienie: Wody opadowe będą odprowadzane tak jak dotychczas za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych po terenie przyległym w pasie drogowym.Zakres prac:• remont warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego• remont warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,• uzupełnienie istniejących poboczy,• uporządkowanie terenu.Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 1. wykonania operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót;2. opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach;3. zapewnienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;4. zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów/odpadów;5. w przypadku wszelkich awarii szkód powstałych na terenie prowadzonych robót do natychmiastowego ich usunięcia w sposób docelowy i skuteczny;6. ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej – jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność;7. prowadzanie prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz przestrzegania zasad ochrony środowiska;8. prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami;Koszty powyższych zadań należy uwzględnić w cenie ofertowej.Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i przyległym, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymogi zamawiającego i warunki wykonania określają: niniejsza specyfikacja warunków zamówienia, zwana SWZ, wzór umowy stanowiący załącznik nr 6, dokumentacja projektowa - załącznik nr 13Ponadto przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania zawiera przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, SST, formularzu ofertowym, wzorze umowy, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Ustawy PZP – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przed dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne co zaproponowane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody materiałów, urządzeń, systemów, technologii, itp.W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. Innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. Opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienie, zobowiązany jest tę równoważność wskazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/7, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe /specyfikacje techniczne / opisy itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/1002. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Spółdzielczym w Skierniewicach, Oddział w Nowym Kawęczynie, nr konta 88 9297 0005 0200 0130 2012 0017. Przelew winien być zatytułowany „Wadium w postępowaniu nr RG.271.20.2022 pn. Remont dróg gminnych 115316E Marianów – Dukaczew – gr. gm. Rawa Mazowiecka oraz 115317E Dukaczew – Marianka do dr. woj. 707”.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.4. Wadium winno być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.5. Zamawiający zaleca dołączyć do ofert składanej przez Wykonawcę dokument potwierdzający wniesienie wadium.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej aniżeli pieniądz, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, w formie w jakiej otrzymał od ubezpieczyciela lub banku.7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie w sposób nieskuteczny zostanie odrzucona.9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:a) upływu terminu związania ofertą;b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;b) którego oferta została odrzucona;c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu;b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresieb) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresiec) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresied) zdolności technicznej lub zawodowej• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i drogowego, a także prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze i zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia polegające na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie drogi o długości jezdni nie krótszej niż 4,5 km.• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;3. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach