Przetargi.pl
Remont dachu oraz wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu, związanych z przebywaniem nietoperzy, w kościele w Rzepniku (Dawna cerkiew św. Paraskewy), w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu oraz wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu, związanych z przebywaniem nietoperzy, w kościele w Rzepniku (Dawna cerkiew św. Paraskewy), w ramach projektu pn.: Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane w zakresie obejmującym remont dachu oraz wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu, związanych z przebywaniem nietoperzy, w kościele w Rzepniku (Dawna cerkiew św. Paraskewy), w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0148/16 pn.: Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4. Realizowane roboty budowlane podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. 5. Szczegóły zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzują załączniki: 1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) Załącznik nr 2 – Projekt budowlano-wykonawczy remontu dachu w kościele w rzepniku wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych na poddaszu związanych z przebywaniem nietoperzy, 3) Załącznik nr 3 – Rysunki – Kościół w Rzepniku, 4) Załącznik nr 4 – Przedmiar robót – Kościół w Rzepniku, 5) Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 6) Załącznik nr 6 – Opinia mykologiczna, 6. Zalecane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym prowadzone będą prace objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzem (Inwestorem) obiektu - Ksiądz Proboszcz, Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 8. Wszelkie prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz pozwoleniami i postanowieniami odpowiednich instytucji, w tym Decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Decyzji Starosty Krośnieńskiego. 9. Prace o których mowa należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 10. Przy realizacji prac budowlanych Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zobowiązuje się do: 1) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.). 2) stosowania wyrobów dopuszczonych do używania przez Nadzór przyrodniczy, 3) dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w pkt 1) oraz innych, o ile mają zastosowanie, np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp. 4) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich, 5) zachowania, w czasie wykonania robót warunków BHP i P.POŻ., 6) zapewnienia należytego ładu i porządku, 7) uporządkowania terenu wykonywanych prac po zakończonej usłudze, 8) ubezpieczenia na swój koszt prac i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, 9) naprawienia na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 10) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp. 11) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac w ramach usługi, oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót zewnętrznych uporządkowania terenu; 12) pokrycia kosztów pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie, itp.) zużytych przy wykonywaniu robót; 13) zapewnienia na własny koszt i we własnym zakresie kontenera/kontenerów na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z terenu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz; 14) zabezpieczenia na własny koszt pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy. 11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową (lub równoważnymi), przepisami techniczno - budowlanymi, normami PN/E, przepisami prawa budowlanego i energetycznego, a także o ochronie środowiska i zabytków. 12. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 13. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w załączonej dokumentacji, spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiORB, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. 14. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne STWiORB. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 15. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. 16. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. 17. Zakres świadczonych przez Wykonawcę prac budowlanych musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w niniejszym SIWZ i jego załącznikach. 18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Wykonawca w przypadku podzlecenia usługi odpowiada za działania podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy jak za działania własne. 19. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zatrudnienia pracowników wykonujących w trakcie trwania zamówienia podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane, takie jak: betonowanie, brukowanie, wykonywanie prac ciesielskich, wykonywanie prac dekarskich, malowanie, montowanie, instalowanie, murowanie, operowanie urządzeń i sprzętu, kładzenie posadzek i płytek, spawanie, tynkowanie oraz zbrojenie, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane (gdy wykonywanie tych prac polega na wykonaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), będą oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ww. ustawy. 20. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 19 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 21. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 20 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 22. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 20 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 19 czynności. 23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który będzie zatrudniał pracowników wykonujących w trakcie trwania zamówienia wskazane w ust. 19 prace (gdy wykonywanie tych prac polega na wykonaniu pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) i będą oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ww. ustawy odpowiednie zapisy regulujące ww. sytuację zostaną wpisane do umowy z Wykonawcą. 24. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową. 25. Z uwagi na brak dostępu do części zabudowanych i zakrytych przestrzeni dachowych należy uwzględnić ryzyko związane z koniecznością poszerzenia lub ograniczenia zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia części robót i pomniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego – jeżeli w trakcie realizacji robót okaże się , że wykonanie niektórych prac jest zbędne , lub w przypadku gdy stan techniczny elementów okaże się na tyle zadowalający, że nie będzie potrzeby ich wymiany. Wartość elementów wyłączonych wynikać będzie z cen jednostkowych zastosowanych w ofercie przetargowej. Wartość elementów wyłączonych nie może przekroczyć 10 % wartości ceny ofertowej. Podstawą ewentualnego wyłączenia będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego. Zwiększenie zakresu robót będzie odbywać się tylko przy zaistnieniu przesłanek wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 26. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 tys. złotych (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r Nr 42, poz. 275); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie NBP Odział Okręgowy w Rzeszowie 97 1010 1528 0022 1913 9120 0000. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - Remont dachu oraz wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu, związanych z przebywaniem nietoperzy, w kościele w Rzepniku Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium - Remont dachu oraz wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu, związanych z przebywaniem nietoperzy, w kościele w Rzepniku”. 6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 2. w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw; Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu (załącznik nr 8 i 9). 5. Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 15 - jeśli dotyczy). 6. Dowód wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach