Przetargi.pl
Remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-513 Warszawa, Alojzego Felińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, , fax. 22 5618093
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
  Alojzego Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5618000, 5618017, 5618018, , fax. 22 5618093
  REGON: 00000001021100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowieckie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu i instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany przy ul. Skalbmierskiej 5 w Warszawie, w podziale na dwie części: 1) Część 1 – remont dachu w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1. 2) Część 2 – remont instalacji elektrycznej w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości: 1) Dla Części 1 – 5.500 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset). 2) Dla Części 2 – 2.000 zł, (słownie złotych: dwa tysiące). 2. Wadium Wykonawca może wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawcy zobowiązani są wpłacić przelewem na bankowy rachunek Zamawiającego: Nr 20 1010 1010 0166 4913 9120 0000 w NBP O/O W-wa, z adnotacją: Wadium – Postępowanie PN/11/2018 na część ….. (wskazać nr części, na którą składana jest oferta). 4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy złożenia wraz z ofertą oryginału gwarancji lub poręczenia. Oryginały dokumentów należy złożyć wraz z ofertą w odrębnej kopercie, a kopie dołączyć do oferty. 6. Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia: - winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy; - w przypadku wnoszenia przez konsorcjum wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów (upoważnienia dla lidera konsorcjum, umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7. Zwrotu wpłaconego wadium Wykonawcom, Zamawiający dokona w trybie i na zasadach wskazanych w art. 46 Ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Szczegółowy kosztorys ofertowy 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub obowiązku ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe lub szczegółowe wskazujące zakres pełnomocnictwa dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach