Przetargi.pl
Remont dachu budynku wielorodzinnego - pałacu w Klęce

Gmina Nowe Miasto nad Wartą ogłasza przetarg

 • Adres: 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2874014, 2874082 , fax. 61 2874014, 2874082
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe Miasto nad Wartą
  ul. Poznańska 14
  63-040 Nowe Miasto nad Wartą, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2874014, 2874082, fax. 61 2874014, 2874082
  REGON: 63125820100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-nowe-miasto.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku wielorodzinnego - pałacu w Klęce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu na budynku zabytkowym, który obejmuje: rozbiórkę blachy, ułożenie papy podkładowej i termozgrzewalnej, wymianę obróbek blacharskich, wymianę uszkodzonych elementów więźby wraz z deskowaniem, naprawę kominów murowanych wraz z nakrywami, naprawę tynków ścian ponad dachem oraz montaż rynien i rur spustowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - o treści zgodnej z załączonym wzorem do SIWZ, 2) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na te zasoby, 3)Pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 4) Kosztorys ofertowy sporządzony wg wszystkich pozycji przedmiaru, 5) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach