Przetargi.pl
Remont dachu budynku nr 6 w kompleksie 7795 w Duninowie

43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 59-726 Świętoszów, Saperska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
  Saperska 2
  59-726 Świętoszów, woj. dolnośląskie
  REGON: 021509084
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku nr 6 w kompleksie 7795 w Duninowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiot i zakres robót ogólno-budowlanych:1. Rozebranie pokrycia z płyt Bituwell – (poz. 1 przedmiaru)2. Wymiana łacenia dachu pod pokrycie z blachy falistej – (poz. 2 przedmiaru)3. Folie wstępnego krycia układane na krokwiach – (poz. 3 przedmiaru)4. Pokrycie dachu o pow. do 50 m2 blachą falistą – ( poz.4 przedmiaru)5. Wymiana wsporników instalacji odgromowej – ( poz.5 przedmiaru)6. Uzupełnienie obróbek blacharskich – ( poz. 6 przedmiaru)7. Wymiana klamek drzwiowych na gałki do drzwi RC4 – 2 szt. (poz. 7 przedmiaru)8. Wymiana opraw świetlówkowych oświetlenia awaryjnego – 4 szt. ( poz. 8 przedmiaru)9. Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego – 1 szt. (poz.9 przedmiaru)10. Odnowienie malowania w przedsionku po zacieku roboty naprawcze – ( poz.10 przedmiaru )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach