Przetargi.pl
Remont dachów szklanych

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Koszykowa 26/28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  Koszykowa 26/28
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000278681
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.koszykowa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów szklanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 1) wygrodzenie strefy składowania materiałów; 2) demontaż, naprawa lub wymiana obróbek blacharskich, listew dociskowych oraz maskownic;3) wymianę uszczelek; 4) wymianę hydroizolacji (m. in. taśmy alubutylowe, uszczelniacze, membrany);5) wklejenie dodatkowej membrany w korytach odwadniających lub wymiana obecnej na nową; 6) zamontowanie listew dociskowych i maskownic;7) zamontowanie obróbek blacharskich i uszczelnienie połączeń;8) umycie dachu po stronie zewnętrznej;9) przeprowadzenie próby szczelności;10) sprzątanie i utylizacja odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, każde obejmujące swym zakresem remont, naprawę lub montaż dachu szklanego, o powierzchni co najmniej 300 m²;2) skieruje do realizacji zmówienia w zakresie pełnienia funkcji kierownika robót osobę, która:a) posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne),b) posiada aktualne orzeczenie lekarskie, informujące o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości;c) jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;2. Osoba skierowana do pełnienia funkcji kierownika robót powinna posiadać aktualne, odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r. poz. 831) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach