Przetargi.pl
Remont dachów, przemurowanie koron kominowych, wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, w budynkach mieszkalnych będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów, przemurowanie koron kominowych, wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, w budynkach mieszkalnych będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część: I Remont dachu, przemurowanie koron kominowych, wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomska 52 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część: II. Remont dachu, przemurowanie koron kominowych wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomska 50 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część: III. Remont dachu, przemurowanie koron kominowych wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomska 48 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część: IV: Remont dachu, przemurowanie koron kominowych wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym oraz rozbiórka pomieszczeń gospodarczych usytuowanych w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomska 44 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część V: Remont dachu, przemurowanie koron kominowych wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomska 42 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część VI: Remont dachu, przemurowanie koron kominowych wymiana obróbek blacharskich rynien i pionów spustowych, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomska 40 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: w zakresie Części I: 800,00 zł i/lub Części II: 700,00 zł i/lub Części III: 1.300,00 zł i/lub IV: 5.000,00 zł i/lub Części V: 2.600,00 zł, Części VI: 2.600,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach