Przetargi.pl
Remont dachów krytych papą dwóch budynków mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów krytych papą dwóch budynków mieszkalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachów krytych papą dwóch budynków mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części: 1) Część 1 zamówienia – Remont dachu i ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkania w budynku przy al. Wyzwolenia 83 oficyna, 2) Część 2 zamówienia – Remont dachu budynku przy ul. Budziszyńskiej 23. 2. Zakres robót na poszczególnych budynkach obejmuje: 1) w Części 1 zamówienia – al. Wyzwolenia 83 oficyna: remont dachu: a) rozebranie obróbek blacharskich, b) rozebranie pokrycia dachu, c) przemurowanie kominów, d) wykonanie czap kominowych, e) obicie starych tynków i wykonanie nowych, f) wykonanie obróbek blacharskich kominów i murów ogniowych, g) pokrycie dwuwarstwowo papą termozgrzewalną dachu h) naprawa włazu dachowego, i) odgrzybienie i impregnacja elementów drewnianych, j) wymiana rynien i rur spustowych k) usunięcie istniejących masztów anten, l) wykonanie konstrukcji dla montażu anten telewizyjnych. ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną: a) rozebranie podłóg istniejących, b) rozebranie elementów stropu –polepa, c) odgrzybienie i impregnacja elementów drewnianych, d) ułożenie folii na sucho 1 warstwa, e) ocieplenie wełną mineralną dwuwarstwowo, f) ułożenie płyty OSB gr 25 mm g) tynki ścian, malowanie ścian, h) roboty murarskie, i) wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia strychowego. 2) w Części 2 zamówienia – ul. Budziszyńska 23: remont dachu: a) wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, b) wymiana rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, c) wymiana rynien na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, d) wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, e) rozbiórka wszystkich warstw pokrycia z papy, f) pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalną, g) pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową, h) montaż izoklinów styropianowych przed wykonaniem obróbek z papy termozgrzewalnej, i) wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej: kominów, wyłazu oraz przylegających ścian, j) montaż listew dociskających obróbki z papy termozgrzewalnej, k) wymiana wyłazu dachowego, l) wymiana uszkodzonych desek połaci, m) wymiana uszkodzonych desek podłogi na strychu, n) pomalowanie ścianek kominów ponad dachem farbą silikonową, o) pomalowanie czapek kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, p) wywiezienie i przekazanie do utylizacji materiałów z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości : 1) w Części 1 zamówienia (al. Wyzwolenia 83 oficyna) – 2.309,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięć złotych), 2) w Części 2 zamówienia (ul. Budziszyńska 23) – 1.469,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 10, przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach