Przetargi.pl
Remont dachów budynków I Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 3 w Łańcucie (działka nr ewid. 3845/2 ) oraz adaptacja poddasza budynku

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 225 29 61 , fax. 17 784 40 27
 • Data zamieszczenia: 2019-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
  ul. Mickiewicza 3
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 17 225 29 61, fax. 17 784 40 27
  REGON: 22929200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo-lancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów budynków I Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 3 w Łańcucie (działka nr ewid. 3845/2 ) oraz adaptacja poddasza budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachów budynków I Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 3 w Łańcucie (działka nr ewid. 3845/2 ) oraz adaptacja poddasza budynku. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej ze względu na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz wpis do gminnej ewidencji zabytków decyzją A-320 z dnia 18.10.1969 r. Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, ale zarazem prowadzenie prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie szkoły przez cały okres prowadzenia robót oraz do uporządkowania terenu nieruchomości po zakończonych pracach. Wykonawca zobowiązany jest również do zabezpieczenia okien i szyb, umożliwienia bezpiecznego wejścia do budynku i wykonać stosowne oznakowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i wzór umowy stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załączone przedmiary robót powinny być brane pod uwagę z całością dokumentacji projektowej, gdyż nie stanowią samodzielnej podstawy do wyceny, a wskazane w przedmiarach wielkości robót są orientacyjne, stanowią materiał pomocniczy, który ma poinformować wykonawców o charakterze i przybliżonej wielkości zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach